Ostalo

Občina Lendava je začela z urejanjem razmerij v zvezi z uporabo prostorov v občinski lasti

Občina Lendava ugotavlja številna neurejena najemna in druga razmerja, ki predstavljajo pravico uporabe prostorov v objektih v lasti Občine za namen izvajanja dejavnosti raznih društev in drugih subjektov, kar sega že precej let v preteklost. Po naših podatkih bi naj šlo za 18 zasebno-pravnih subjektov, torej društev, ki uporabljajo prostore v lasti Občine Lendava brez ustreznih pogodb, so te potekle ali več niso skladne z zakonom. Občina Lendava želi ta neurejena razmerja odpraviti, s tem povezani stroški društev pa bodo odvisni tudi od njihovega statusa.
Okrog 18 društev na območju občine Lendava uporablja prostore, ki so v lasti Občine Lendava, brez ustreznih pogodb oziroma so pogodbe že potekle ali pa niso več skladne z veljavno zakonodajo. Nekaj prostorov je tudi nezasedenih in so tako na voljo za oddajo. Zaradi tega si na Občini Lendava prizadevajo, da bi ta razmerja uredili kot veleva veljavna zakonodaja in trenutno neustrezno stanje odpravili. “Že leta 2010 je stopil v veljavo Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS, ki je ta vprašanja uredil na novo, saj pred tem ni bilo nekega enotnega sistemskega pristopa. Žal pa se v praksi ni sledilo zakonodaji, k čemur želimo pristopiti sedaj. Predvsem pa želimo področje urediti pravično in zakonito, je zapisal Boštjan Kelenc, ki je na Občini Lendava pristojen za področje ravnanja s stvarnim premoženjem občine. Temeljni zakon za oddajanje prostorov v kakršnokoli obliko uporabe predstavlja sedaj nov Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti — ZSPDSLS-1, ki je začel veljati leta 2018, in v katerem so tudi predpisani postopki, ki se zaključijo s podpisom ustreznih pogodb.

Občina Lendava je torej dolžna razpolagati in upravljati z nepremičnim premoženjem v skladu s tem zakonom. Na omenjeni zakon in neskladnosti je pristojne na Glavni ulici 20 opozoril tudi Nadzorni odbor Občine Lendava. Naklonjeni smo, da subjektom, ki imajo odločbo resornega ministrstva, da delujejo v javnem interesu oziroma ta interes izhaja že iz določenega specialnega zakona, oddamo prostore v brezplačno uporabo, kar dopušča tudi zakon. Takšna oblika uporabe pa ne izključuje plačevanja obratovalnih stroškov. Za vse ostale subjekte pa bo potrebno skleniti najemne pogodbe, ki poleg obratovalnih stroškov nalagajo tudi plačevanje najemnine, ki jo bomo določili sporazumno. Če se namreč nepremično premoženje oddaja v najem, višina najemnine pa v enem letu izkustveno ne preseže 10.000 evrov, pred sklenitvijo pravnega posla ni obvezna cenitev višine najemnine,” pojasnjuje Kelenc.

Občina Lendava bo torej v kratkem pričela s postopki urejanja področja uporabe prostorov v objektih, ki jih ima v lasti. Ko se bodo postopki začeli, bodo ustrezni dokumenti (namera o sklenitvi neposredne pogodbe) objavljeni na spletni strani Občine Lendava.