Iz občinskega sveta Občine LendavaOstalo

Občina Lendava bo tudi v letošnjem letu subvencionirala nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav

Občina Lendava bo tudi v letošnjem letu subvencionirala nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav. Tako je namreč na minuli 5. redni seji odločil občinski svet Občine Lendava. V prihodnjih dneh bo objavljen tudi razpis, kateri bo odprt do porabe sredstev.
Občina Lendava, v skladu z nacionalnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne vode ter Odlokom o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda v občini Lendava dograjuje manjkajočo kanalizacijsko infrastrukturo v bolj gosto poseljenih, predvsem gričevnatih območjih občine.

Na področju ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda, že od leta 2007 velja Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, ki zavezuje lastnike stanovanjskih hiš, da se na območjih, kjer je to mogoče, priključijo na kanalizacijsko omrežje. Če te možnosti nimajo, morajo postopoma opustiti greznice in zgraditi lastne čistilne naprave, oziroma zagotoviti nepretočne greznice (nepropusten – vodotesen zbiralnik za odpadne vode). Slednji dolgoročno predstavljajo drago rešitev, saj je potrebno zagotavljati redna praznjenja in čiščenje grezničnih gošč s strani izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja, oziroma izgraditi res velik zbiralnik, kar pa je cenovno precej neugodno.

Skrajni rok za ureditev pravilnega odvajanja in čiščenja odpadnih voda je do konca leta 2021. Glede na razpršenost poselitve (gričevnati del občine, naselje “Grede”), ekonomičnost izgradnje javne kanalizacije ter dostopnosti objektov, se ocenjuje, da še približno 180 objektov s prijavljenim stalnim prebivališčem in registrirano dejavnostjo v občini Lendava ne bo nikoli priključenih na javno kanalizacijsko omrežje.

Tudi skladno z državnim noveliranim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga je sprejela Vlada RS leta 2010, izgradnja kanalizacije na teh območjih ni predvidena. Ker morajo posamezniki sami poskrbeti za pravilno čiščenje in odvajanje odpadnih voda, so žal na mnogih predelih občine, predvsem v gričevnatem delu, še vedno vidni izpusti odpadnih voda neposredno v naravo. Ker strošek nabave in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ni nezanemarljiv, bi s subvencioniranjem vzpodbudili občane k čimprejšnji ureditvi pravilnega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.

V treh letih Občina Lendava podelila skupno 49 subvencij; ta bo letos ista kot lansko leto

V skladu z Odlokom je Občina Lendava lahko tudi investitor male komunalne čistilne naprave do 50 populacijskih enot za več objektov skupaj, na območjih strnjenih naselij, kjer je to tehnično izvedljivo in ekonomsko upravičeno. Občina Lendava je na osnovi treh javnih pozivov v zadnjih treh letih (2016, 2017 in 2018) podelila skupno 49 subvencij za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav do 50 populacijskih enot, v skupni višini 73.500,00 EUR: Čentiba 4, Dolga vas 30, Dolina 1, Hotiza 4, Lendava 9, Pince 1.

Predlagana višina subvencije za nakup in vgradnjo male komunalne čistilne naprave do 50 populacijskih enot je enaka tisti v letu 2018, torej 1.500,00 EUR, ter je enaka za vse, tako za fizične kot pravne osebe. Predlagana višina subvencije predstavlja cca 50 % celotne vrednosti investicije nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. To bi pomenilo cca 150.000,00 EUR finančnih posledic za proračun Občine Lendava iz naslova dodelitve subvencij individualnim investitorjem, ob upoštevanju, da je višina subvencije 1.500,00 EUR za posamezno malo komunalno čistilno napravo.

Skupni znesek bi se porazdelil na več let. Sredstva za subvencijo, se bodo črpala s proračunske postavke namenjene vlaganju v izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav. V letu 2019 je za subvencioniranje individualnih malih komunalnih čistilnih naprav ter izgradnjo potencialnih skupnih malih komunalnih čistilnih naprav v proračunu Občine Lendava namenjenih skupaj 20.000,00 EUR. Sredstva v proračunu so planirana na osnovi realizacije v letu 2018 (8 dodeljenih subvencij).

Upravičenci do subvencije so fizične osebe, pravne osebe ali samostojni podjetnik posameznik, ki je lastnik/solastnik stanovanjske ali večstanovanjske stavbe in ima stalno prebivališče v občini Lendava oz. registrirano dejavnost na lokaciji investicije. Subvencijo odobri občinska uprava z odločbo, in sicer na osnovi popolne vloge vlagatelja, v skladu z javnim pozivom.