SvežeIz občinskega sveta Občine Lendava

Občina Lendava bo s primaknitvijo skorajda stotih tisočakov v prihodnjem letu obdržala obstoječo ceno vrtca

Veljave cene programov Vrtca Lendava so bile potrjene lani decembra. V skladu s pravilnikom bi se uskladitev cen naj izvedla enkrat letno oziroma če pride do bistvenih sprememb elementov, ki vplivajo na ekonomsko ceno. Občinski svet Občine Lendava je na včerajšnji 20. redni seji sprejel predlog novih cen programov Vrtca Lendava, a to starši otrok vključenih v vrtec ne bodo občutili, saj bo Občina Lendava za subvencije primaknila skorajda 100 tisočakov.
Zaradi zvišanja stroškov dela (dodatne zaposlitve zaradi odprtja novega oddelka v Dolgi vasi, izplačil redne delovne uspešnosti, napredovanj in zvišanja drugih stroškov – kot so regrese za letni dopust, prevoz na delo, ipd.) ter stroškov materiala in storitev (kurjava, elektrika, sanitetni material, prispevek za invalide ter stroškov nagrad dijakom na praksi) je uskladitev cen programov Vrtca Lendava, kot je bilo moč slišati, potrebna, saj navedeni stroški predstavljajo bistvene elemente ekonomske cene.

Cene programov vrtca se glede na nov predlog zvišujejo za 6,7 % v oddelkih 1. starostnega obdobja, za 6,3 % v kombiniranih oddelkih in oddelkih 3-4 let ter za 4,8 % v oddelkih 2. starostnega obdobja. Občinska uprava je predlog vrtca preučila in občinskemu svetu predlagala subvencije, ki cene, ki so izhodišče za izračun plačila staršev ohranjajo na ravni preteklega leta in se torej ne zvišujejo, kljub zvišanju stroškov dela in materiala ter storitev. Slednje se doseže s subvencije za otroke v programih prvega starostnega obdobja v višini 70 EUR , v kombiniranih oddelkih in oddelkih 3-4 let v višini 42 EUR ter za otroke v oddelkih 2. starostnega obdobja v višini 53 EUR.

Na podlagi predlagane uskladitve cen programov in subvencij za starše se stroški, ki se krijejo iz občinskega proračuna zvišujejo za 98.400,00 EUR. Ta sredstva bodo zagotovljena z prerazporeditvami znotraj posameznih postavk, kar pomeni, da višje cene vrtca starši otrok ne bodo občutili. Skupni stroški se delijo na 21 oddelkov oziroma na 338 otrok. Stroški dela strokovnih delavcev v oddelkih prvega starostnega obdobja se delijo na 90, v oddelkih 2. starostnega obdobja na 177 in v kombiniranih oddelkih ter oddelkih 3-4 na 71 otrok.

Ob oblikovanju končnega predloga cen programov so v Vrtcu Lendava upoštevali še nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 18.933,99 EUR, izračunano ceno posameznega programa pa so zmanjšali za 4,66 EUR. Na končni predlog ekonomske cene programa bistveno vpliva normativ oziroma število otrok, na katere se stroški delijo. Največji delež stroškov, zajetih v izračun ekonomske cene, predstavljajo stroški dela. Zato imajo prav zvišanja teh stroškov največji vpliv na ekonomsko ceno. V ceno vseh programov za leto 2022 sta všteti dve jubilejni nagradi za zaposlene izven oddelkov v skupni vrednosti 780,64 EUR oziroma 0,19 EUR na otroka/mesec. V ceno programov 2. starostnega obdobja je vključena še ena jubilejna nagrada v skupni vrednosti 346,51 EUR oziroma 0,16 EUR na otroka/mesec).

Kljub znižanju stroškov dela (upokojitev dveh vzgojiteljev in manjši obseg jubilejnih nagrad) za približno 1.200 € se bodo stroški dela bistveno zvišali. Razlogi za povišanje stroškov dela so naslednji:

  • zaposlitve zaradi odprtja novega oddelka (+2.000 €),
  • celoletna redna delovna uspešnost (2.200 €),
  • zvišanje stroškov regresa za letni dopust, regresa za prehrano, premij in prevoza na delo (+ 3.000 €) ter
  • napredovanja zaposlenih v plačne razrede (15) in nazive (6 vzgojiteljev) (2.500 €).

V letu 2022 bodo stroški dela v primerjavi z letom 2021 višji za približno 8.500 € na mesec, kar predstavlja 6 % zvišanje stroškov dela.

Poleg stroškov dela se bodo v letu 2022 zvišali tudi stroški materiala in storitev, in sicer za približno 11 %, kar na letni ravni znese skupaj približno 20.400 €. V največji meri na povišanje teh stroškov vplivajo naslednje spremembe:

  • višji stroški kurjave (+8.000 € na leto),
  • višji stroški elektrike (+2.000 € na leto),
  • večja poraba sanitetnega materiala (+ 1.000 € na leto),
  • prispevek za invalide (+8.600 € na leto) terk
  • stroški nagrad dijakom na praksi (800 € na leto).

Vsi navedeni dejavniki vplivajo na ekonomsko ceno. Njihov vzajemni vpliv se odraža v razlikah v spremembi ekonomske cene programov v posameznih vrstah oddelkov.