Sveže

Občina Dobrovnik je dobila dokument – akcijski načrt razvoja romske skupnosti

Na prihajajoči seji občinskega sveta Občine Dobrovnik bo predstavljen akcijski načrt za razvoj romske skupnosti na območju občine Dobrovnik. Gre za dokument, ki sta ga sestavila Razvojni center Murska Sobota in Ljudska univerza Lendava. Pri nastanku so sodelovali Rok Petje, Rahela Hojnik Kelenc, Huso Jusić, Laura Kovač, Alja Hajdinjak in Darko Rudaš.
“Akcijski načrt za razvoj romske skupnosti v Občini Dobrovnik ni zgolj besedilo, ampak dokument z jasno definiranimi cilji, inovativnimi rešitvami ter konkretnimi koraki. Verjamemo, da bo ta načrt prispeval k svetlejši prihodnosti romske skupnosti pa tudi celotne občine. Skupaj bomo gradili trdne mostove med različnimi skupnostmi, spodbujali inkluzivnost, razumeli težnje ter omogočali enakopravne priložnosti za vse,” je uvodoma zapisal župan Občine Dobrovnik, Marjan Kardinar.

Kot so zapisali, omenjeni dokument predstavlja zavezo k ustvarjanju boljše prihodnosti za vse pripadnike in pripadnice romske skupnosti v občini Dobrovnik. “Ne želimo le dvigniti kakovosti življenja romske skupnosti, temveč tudi krepiti povezanost med našimi občani. Želimo si inkluzivnega okolja, ki spodbuja medkulturno sodelovanje, saj verjamemo, da nas izmenjava znanj, izkušenj in tradicij lahko bogati.”

V občini Dobrovnik se nahajata dve romski naselji, Dobrovnik I in Dobrovnik II, kjer živi približno 33 prebivalcev romske skupnosti. Osnovna problematika v obeh naseljih je povezana z varnostjo prebivalcev, še posebej ob zelo prometni regionalni cesti, ki poteka v bližini naselja. Nekateri prebivalci romskega naselja so gluhi in naglušni, kar povečuje pomen zagotavljanja njihove varnosti, saj so omejeni v komunikaciji in zmožnosti zaznavanja zvočnih signalov. Romski naselji sta hkrati precej oddaljeni od centralnega naselja Dobrovnik, kjer se nahajajo ključne ustanove, in sicer zdravstvena postaja, pošta, trgovina, šola in vrtec. Ta oddaljenost otežuje dostop prebivalcev romskega naselja do osnovnih storitev, ki so ključnega pomena za njihovo vsakdanje življenje.

Poleg tega se Romi v občini Dobrovnik soočajo tudi z drugimi izzivi. Eden od ključnih izzivov je visoka stopnja brezposelnosti med prebivalci romske skupnosti, ki je delno posledica slabe izobrazbene strukture v skupnosti. To omejuje njihove možnosti za zaposlovanje in gospodarsko neodvisnost, kar dolgoročno vpliva na njihovo socialne in ekonomske razmere. Poleg tega se Romi srečujejo s težavami pri vključevanju v širše okolje. Socialna izključenost, predsodki in diskriminacija ostajajo pomembne ovire za njihovo polno vključitev v lokalno družbeno življenje. Za spodbujanje boljšega razumevanja in strpnosti med različnimi skupnostmi v regiji je potrebno sodelovanje lokalnih oblasti, civilnih organizacij in širše skupnosti.

Namen akcijskega načrta je:

 • izboljšati življenjske pogoje pripadnikov romske skupnosti v občini Dobrovnik;
 • spodbujati socialno vključenost, enakopravnost, medkulturno razumevanje in sodelovanje;
 • okrepiti gospodarski in trajnostni razvoj lokalne skupnosti;
 • razviti inovativne turistične produkte, povezane z ohranjanjem romske kulture in identitete;
 • dvigniti izobrazbeno raven in spodbujati razvoj ključnih poklicnih kompetenc, ki bodo pripadnikom romske skupnosti omogočile konkurenčnost na trgu delovne sile.

3 ključna fokusna področja

Izhodišča za pripravo 12 projektnih predlogov temeljijo na identificiranih treh ključnih fokusnih področjih in sicer Okolje, izobraževanje in usposabljanje ter turizem.

 • Prvo področje, okolje, se osredotoča na zagotavljanje kvalitetnega življenjskega okolja za vse naše občanke in občane, ki so pripadniki in pripadnice romske skupnosti. Verjamejo, da ohranjanje in izboljševanje okolja prispeva k boljšemu življenju za vse in je ključnega pomena za trajnostno prihodnost.
 • Drugo področje, izobraževanje in usposabljanje, vidijo kot garancijo za boljše življenje. Investicija v izobraževanje je investicija v prihodnost naše skupnosti. Z izboljšanjem dostopa do kakovostnega izobraževanja lahko omogočijo ljudem, da razvijajo svoje potenciale in prispevajo k napredku občine. Zaposlovanje pa je posledica kvalitetnega izobraževanja.
 • Tretje ključno področje je turizem, ki ga prepoznavajo kot prioriteto Občine Dobrovnik. Hkrati pa vidijo priložnost, da se turizem in romska skupnost razvijata skupaj. S tem želijo spodbujati vključenost romske skupnosti v razvoj turizma, kar bo koristilo tako občini kot tudi romski skupnosti.

“S temi tremi ključnimi področji so oblikovali 12 projektov, ki bodo temeljili na načelu trajnostnega razvoja in ciljali na izboljšanje kakovosti življenja v naši občini. V vsakem projektu bodo natančno strukturirali cilje, časovni načrt, merljive kazalnike uspeha ter identificirali odgovorne izvajalce in finančne vire, kar bo omogočilo dosledno izvajanje in nadzor kakovosti vseh dejavnosti. “Skupaj bomo gradili boljšo prihodnost za vse prebivalce naše občine,” so še zapisali.

Projekti:

 • 1. Komunalna in cestna infrastruktura
 • 2. Legalizacija in preoblikovanje romskih naselij v Občini Dobrovnik
 • 3. Gipsy land
 • 4. Romska Pot: Od Bukovniškega Jezera do Srca Romske Kulture
 • 5. Spodbujanje socialnega podjetništva v romski skupnosti
 • 6. Vrtovi enakosti
 • 7. Romski kulinarični večer
 • 8. Razvijanje poklicnih kompetenc za potrebe trga dela v 21. stoletju
 • 9. Konkurenčni na trgu delovne sile
 • 10. Vključevanje mladih Romov
 • 11. Romska štipendijska shema
 • 12. Razvoj podpornega okolja za romsko skupnost