Sveže

O morebitnih predčasnih volitvah bodo odločali občinski svetniki

Župan Občine Lendava Janez Magyar je na 2. izredni seji dne 12.5.2022 občinski svet seznanil, da mu z dnem potrditve mandata poslanca Državnega zbora RS na podlagi 11. člena Zakona o poslancih preneha funkcija župana. Občinski svet je na isti seji bil tudi seznanjen z odločitvijo župana, da vodenje občine od 14.5.2022 dalje do potrditve mandata novoizvoljenega župana prevzema podžupan Ivan Koncut. Ali se bodo nadomestne volitve odvile ali ne bo sedaj odločal občinski svet.
Občinska volilna komisija Občine Lendava (v nadaljevanju: OVK) je dne 11.5.2022 prejela dopis župana Občine Lendava Janeza Magyarja o tem, da mu bo dne 13.5.2022 prenehala funkcija župana, zaradi izvolitve za poslanca Državnega zbora RS. Drugega obvestila OVK ni prejela, je pa seznanjena s tem, da je bil Janezu Magyaru mandat poslanca dejansko dne 13. 5. 2022 potrjen. OVK po tem datumu ni prejela nobenega obvestila (ne s strani Janeza Magyara, niti s strani Občinskega sveta Občine Lendava – v nadaljevanju: OS).

Pravna mnenja, ali je v primeru, ko županu preneha funkcija zaradi nastopa poslanskega mandata (z dnem potrditve poslanskega mandata), potreben ugotovitveni sklep OS, so različna. Tako je v mnenju Ministrstva za javno upravo (v nadaljevanju: MJU) navedeno, da občinski svet ugotovi, da je županu prenehal mandat zaradi nastopa funkcije poslanca, medtem ko iz mnenja iz arhivske strani Skupnosti občin (Kdo začasno opravlja funkcijo župana?) izhaja, da občinski svet ne sprejme ugotovitvenega sklepa o predčasnem prenehanju mandata župana in da mora Občinska volilna komisija sama razpisati volitve v 15 dneh po konstitutivni seji Državnega zbora.

Glede na navedeno in dejstvo, da OVK po 13.5.2022 ni prejela nobenega obvestila in upoštevajoč rok 15 dni od konstitutivne seje Državnega zbora, ki je bila 13.5.2022, mora OVK najkasneje do dne 28.5.2022 razpisati nadomestne volitve župana.

Bi bile nadomestne volitve sploh smiselne?

Razpis nadomestnih volitev župana ne pride v poštev le v primeru, če prejme od OS sklep, da se nadomestne volitve župana ne izvedejo. Namreč julija 2022 se bodo s strani predsednika države razpisale redne volitve župana, ki bodo 20. novembra 2022. Nadomestne volitve zaradi zakonsko določenih rokov pred julijem 2022 ne bodo mogle biti izvedene, kar pomeni, da se bodo volilna opravila prekrivala, pri čemer se pojavlja vprašanje smotrnosti in ekonomičnosti nadomestnih volitev. Na navedeno opozarja tudi MJU v svojem pojasnilu glede postopkov v primeru, ko županu preneha mandat zaradi nezdružljivosti. OVK sicer sama nima možnosti, da sprejme sklep, da se nadomestne volitve ne izvedejo.

Glede na to, da je v 29. členu ZLS določeno, da je občinski svet najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, OVK meni, da lahko le občinski svet odloči, da se nadomestne volitve župana ne izvedejo. ZLV v 31. členu, ki se sicer nanaša na člane občinskega sveta, določa, da je pristojnost občinskega sveta, da odloči, če se nadomestne volitve člana občinskega sveta opravijo ali ne (zgolj v primeru, če mandat preneha manj kot 6 mesecev pred potekom mandatne dobe občinskega sveta). Iz te določbe lahko smiselno povzamemo, da je odločitev, da se nadomestne volitve za župana ne opravijo, prav tako v pristojnosti občinskega sveta.

Vprašanje, ki se ob tem pojavlja je, ali lahko občinski svet pri nadomestnih volitvah za župana, odloči, da se te ne izvedejo, čeprav je več kot 6 mesecev do rednih volitev župana, kot v konkretnem primeru. Namreč glede nadomestnih volitev župana, v zakonu ni določeno, kdaj se nadomestne volitve ne opravijo, kot je to določeno v 31. členu ZLV glede nadomestnih volitev člana občinskega sveta (Nadomestne volitve se ne opravijo, če članu občinskega sveta preneha mandat manj kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe občinskega sveta, razen če občinski svet odloči drugače). Na podlagi 108. člena, ki določa, da se glede vprašanj, ki v tem oddelku niso posebej urejena, smiselno uporabljajo določbe tega zakona o volitvah v občinske svete, pa je nedvomno možna smiselna uporaba 31. člen ZLV. Posledično se ta člen lahko smiselno uporabi za volitve župana, kot usmeritev, ni pa potrebna dobesedna uporaba tega člena.

Situacija je pri članu občinskega sveta tudi drugačna, saj ta nima namestnika, medtem ko ima župan vedno namestnika – podžupana (33.a člen ZLS: Občina ima najmanj enega podžupana. Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši. V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo izvoljenega župana podžupan). Slednje ob smiselni uporabi 31. člena ZLV nedvomno ni zanemarljivo. Tudi iz prej navedenih Pojasnil MJU jasno izhaja, da je odločitev o razpisu nadomestnih volitev v pristojnosti OS (ta odloči ali se volitve izvedejo ali ne izvedejo) in OVK (slednja pa v skladu z odločitvijo OS volitve lahko le razpiše ali ne razpiše).

OVK tako v primeru, da od OS ne prejme sklepa, s katerim ta odloči, da se nadomestne volitve ne opravijo, nima druge možnosti, kot da le-te razpiše, saj 105. člen ZLV (v povezavi z 32. členom ZLV, ki se smiselno uporablja na podlagi 708. člena ZLV) določa, da se nadomestne volitve župana opravijo, če županu preneha mandat pred potekom mandatne dobe. Nadomestne volitve župana razpiše občinska volilna komisija v 15 dneh (bodisi od obvestila OS ali od konstitutivne seje DZ, odvisno od tega, katero razlago sprejmejo).

Občinski svetniki o tem odločajo na dopisni seji, ki traja do 27.5.2022.