Ostalo

Novi župan je izvoljen. Kdaj ta uradno nastopi svojo funkcijo?

Tako prvi, kakor tudi drugi krog lokalnih volitev je za nami. Novi župan občine Lendava je podjetnik Janez Magyar, ki je prejel 54,42 odstotkov glasov, za okrog 9 odstotkov več kot njegov tekmec Dejan Süč. Kaj sedaj?
Župana volijo volivci na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana se opravijo v skladu z zakonom. Mandatna doba župana traja štiri leta. Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo. Novoizvoljeni župan nastopi mandat prvi naslednji dan po konstituiranju občinskega sveta, kar se bo v Lendavi zgodilo tik pred Silvestrovim.

Predčasno prenehanje županske funkcije

Županu lahko mandat preneha predčasno (pred rednimi lokalnimi volitvami) predvsem če izgubi volilno pravico (se preseli v drugo občino), če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije ali če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev. Župana lahko predčasno razreši državni zbor na predlog vlade, če ne izvršuje odločb ustavnega sodišča ali pravnomočnih odločb sodišča, pristojnega za upravne spore, ki mu nalagajo z ustavo in zakonom skladno ravnanje. V takem primeru razpiše nadomestne volitve župana državni zbor.

Župan na zasedanjih občinskega sveta nima pravice do glasovanja

Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja. Župan ima izključno pristojnost predlagati občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna in akta o organizaciji občinske uprave, poleg tega pa predlaga občinskemu svetu v sprejem tudi odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta. Župan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine, lahko pa zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

Župan je občinski funkcionar, ki praviloma opravlja svojo funkcijo nepoklicno, lahko pa se odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno. Župan vodi in nadzira občinsko upravo ter odloča o sporih o pristojnosti med organi občinske uprave. Z vidika zaposlenih v občinski upravi je župan predstojnik, ki določi sistemizacijo delovnih mest ter odloča o njihovih pravicah. Na prvi stopnji o upravnih lokalnih zadevah odloča občinska uprava, župan pa je pritožbeni organ, ki odloča na drugi stopnji. Zoper odločitev župana ni pritožbe, možna pa je tožba na Upravno sodišče.

Podžupani

Župan ima najmanj enega podžupana, ki ga imenuje izmed članov občinskega sveta. Podžupan, ki nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti, v okviru svoje funkcije brez pooblastila opravlja naloge iz pristojnosti župana, če gre za tekoče naloge župana in tudi tiste, za katere je pooblaščen. Zakon konkretneje ne določa, kaj so tekoče naloge. Odločitev podžupana, da bo posamezno nalogo župana opravil je torej odvisna od njegove ocene, katere naloge so tekoče in katere lahko počakajo na vrnitev župana, kot tudi za katere bi moral imeti županovo pooblastilo.