Ostalo

Nov predstavnik ustanovitelja v svetu javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota

Vlada RS je v svetu javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota razrešila predstavnika ustanovitelja dosedanjega člana mag. Petra Dolinarja in za preostanek mandata sveta javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota, za predstavnika ustanovitelja imenovala Simona Jevšineka.

Sklepom o preoblikovanju Splošne bolnišnice Murska Sobota v javni zdravstveni zavod je določeno, da svet zavoda sestavljajo poleg ostalih predstavnikov tudi 5 predstavnikov ustanovitelja. Vladi RS je MZ predlagalo, da se v svet javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnice Murska Sobota namesto dosedanjega člana sveta zavoda mag. Petra Dolinarja, do izteka mandata sveta zavoda, do 4. 9. 2017, imenuje Simona Jevšineka.

Peter Dolinar je podal odstopno izjavo kot predstavnik ustanovitelja v svetu javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnice Murska Sobota. Razrešitev je tako v skladu s drugo alinejo drugega odstavka 4. točke Protokola o izbiri kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je RS, ki določa da se predstavnika ustanovitelja v svetu lahko razreši na željo predstavnika ustanovitelja v svetu. Protokol določa postopek izbire in razrešitve kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zdravstvenih zavodov (JZZ), katerih ustanovitelj je RS in usposabljanje oziroma preverjanje njihovega znanja.

Predlagani kandidat izpolnjuje pogoje za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet JZZ iz 2.2 točke Protokola, kar izhaja iz ocene komisije za ovrednotenje prijavljenih kandidatov.

Z vložitvijo prijave se šteje, da predlagani kandidat soglaša z imenovanjem v svet JZZ Splošne bolnišnice Murska Sobota.