Iz občinskega sveta Občine LendavaOstalo

Nekoliko višja cena: Občinski svetniki podprli uskladitev cene socialno varstvene storitve “Pomoč družini na domu”

Občinski svet občine Lendava je na minuli redni seji dal soglasje k uskladitvi cene storitve izvajanja socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu od 1.1.2023 dalje. V praksi to pomeni, da se bo tako cena za uporabnike kakor tudi za Občino (subvencija) dvignila.
Storitev “Pomoč družini na domu” na območju Občine Lendava na podlagi neposredne pogodbe za izvajanje te javne službe socialnovarstvene storitve za obdobje treh let izvaja Dom starejših Lendava. Ta je izvajanje omenjene storitve prevzel 1.1.2022, občinski svetniki pa so na minuli redni seji obravnavali uskladitev cene in to tudi podprli. V praksi to pomeni, da se je cena storitve za uporabnika nekoliko zvišala, zvišala pa se je tudi za Občino Lendava, ki je omenjeno storitev dolžna subvencionirati.

Prejšnja in nova cena

Občinski svet Občine Lendava je na svoji 20. redni seji dne 15.12.2021 obravnaval predlog soglasja k ceni javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju občine Lendava in ob tem sprejel sklep o soglasju k naslednjim cenam: 

  • od ponedeljka do sobote 18,83 evrov na efektivno uro (prispevek uporabnika je 6,28 € na uro storitve, delež Občine Lendava pa je 12,55 evrov na uro storitve)
  • za nedelje in praznike 20,72 evrov na efektivno uro (prispevek uporabnika je 7,03 evrov na uro storitve, delež Občine Lendava pa je 13,69 € na uro storitve)

Občinski svet je hkrati določil tudi subvencijo k ceni uporabnika in sicer v višini 60 odstotkov za opravljanje storitve.

Zaradi povečanja stroškov dela in rasti elementov cen socialnovarstvenih storitev je izvajalec storitve pomoč družini na domu, Dom starejših Lendava, dne 13.1.2023 na Občino podal Predlog uskladitve cene socialno varstvene storitve “Pomoč družini na domu” od 1.1.2023 dalje in sicer:

  • od ponedeljka do sobote iz 18,83 evrov na 21,88 evrov
  • za praznike in nedelje iz 20,72 evrov na 23,00 evrov

Subvencija k ceni v višini 60 odstotkov ostaja nespremenjena.

Tako predlagana ekonomska cena izvajalca storitve pomoč družini na domu od 1.1.2023 dalje torej znaša:

  • od ponedeljka do sobote 21,88 evrov na efektivno uro (prispevek uporabnika 7,79 evrov na uro storitve), delež Občine Lendava pa je 14,09 evrov na uro storitve)
  • za nedelje in praznike 23,00 evrov na efektivno uro (prispevek uporabnika 8,24 evrov na uro storitve), delež Občine Lendava pa je 14,76 evrov na uro storitve).

Razlogi za povišanje

Razlogi za povišanje potrebnih finančnih sredstev za storitev pomoč družini na domu so povečani stroški dela, skladno s spremembami kolektivnih pogodb, drugih aktov za določanje plač na državni ravni in zakona o prispevkih za socialno varnost in povišanje materialnih stroškov in storitev, skladno z letnim indeksom cen življenjskih potrebščin. Z izvajanjem te storitve se omogoča starejšim občanom, da živijo v domačem okolju, kar pomeni tudi, da se ne povečujejo stroški občine za plačevanja institucionalnega varstva starejših občanov v socialnih zavodih.

Glede na predlagano ceno in višino subvencije ter ob upoštevanju predvidenega števila uporabnikov, je v proračunu občine za leto 2023 potrebno za navedeni namen zagotoviti sredstva v višini 126.500 evrov. Točne višine potrebnih finančnih sredstev za storitev pomoč družini na domu sicer ni možno izračunati, saj ni znano število opravljenih efektivnih ur v mesecu in število uporabnikov mesečno, kajti ta dva podatka se spreminjata iz meseca v mesec. V primeru izkazane morebitne dodatne potrebe, bo potrebno sredstva za ta namen zagotoviti s prerazporeditvijo.