Sveže

Nagrada XX. nagradnega natečaja za zaključna dela na temo Slovencev v zamejstvu in po svetu tudi v Porabje

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je danes v dvorani Državnega sveta na posebni slovesnosti razglasil nagrajence in podelil nagrade XX. nagradnega natečaja Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu za diplomska, magistrska in doktorska dela na temo Slovencev v zamejstvu in po svetu. Nagrada je med drugim romala tudi v Porabje in sicer za magistrsko delo “Jezikovna podoba dveh slovensko – madžarskih dvojezičnih osnovnih šol v Porabju,” avtorice Barbare Zakocs.
Barbara Zakocs je svojo magistrsko nalogo z naslovom Nyelvi tájkép a Rába-Vidék két Szlovén-Magyar kétnyelvű általános iskolájában (Jezikovna podoba dveh slovensko-madžarskih dvojezičnih osnovnih šol v Porabju) napisala na študijskem programu Madžarski jezik s književnostjo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru pod mentorstvom prof. dr. Anne Kolláth. V delu avtorica obravnava t. i. jezikovno krajino (ang. linguistic landscape), znotraj te pa natančneje šolsko jezikovno podobo (ang. schoolscape), tj. vidno jezikovno podobo dveh madžarsko-slovensko dvojezičnih osnovnih šol v slovenskem Porabju (Gornji Senik in Števanovci), in sicer natančno analizira vse tamkajšnje dvojezične napise.

Avtorica v uvodnem delu naloge na kratko predstavi slovensko Porabje ter preučevanje jezikovne krajine in znotraj tega šolske jezikovne podobe, ki je relativno novo raziskovalno področje znotraj sociolingvistike, kot tudi dvojezično šolstvo v Porabju. V osrednjem, empiričnem delu je predstavljena terenska raziskava, v okviru katere avtorica analizira in klasificira 53 elementov jezikovne podobe (to so napisi na fasadi stavbe, objave na oglasnih deskah, stenski napisi v razredih, podoba spletnih strani ipd.), ki so bili zbrani na omenjenih porabskih osnovnih šolah, njunih spletnih straneh in strani na Facebooku gornjeseniške šole.

Ugotovitve raziskave, ki izhajajo iz raziskovalnih hipotez, so naslednje: 1) v dveh dvojezičnih osnovnih šolah se po večini uporabljajo madžarsko-slovenski dvojezični napisi, v manjši meri madžarsko ali slovensko enojezični; 2) uporabljata se knjižni/standardni različici obeh jezikov, porabska prekmurska slovenska jezikovna različica se ob obeh knjižnih jezikih uporablja redko (npr. n,a gornjeseniški šoli: Pozdravleni na našoj šauli, Tü gučimo); 3) formalnih razlik v napisih v obeh jezikih ni; 4) vodstvi porabskih dvojezičnih šol se zavedata dejstva, da ima slovenščina pomembno vlogo v vizualni jezikovni podobi šole, zato vidno dvojezičnost tudi udejanjata.

Magistrsko nalogo Barbare Zakocs odlikujejo jasno zastavljeno raziskovalno vprašanje, relevanten teoretično-metodološki pristop, terenska raziskava, v okviru katere je bilo dokumentirano jezikovno gradivo javnih napisov, ki ustvarjajo šolsko jezikovno podobo. Raziskava je pomembna tudi za področje jezikovnega načrtovanja javne vidne dvojezičnosti v porabskih madžarsko-slovensko dvojezičnih osnovnih šolah. Raziskava šolske jezikovne podobe s konkretno gradivsko analizo javnih napisov je v slovenskem jezikoslovju novost. Predlaga se, da se izsledki raziskave objavijo v obliki znanstvenega prispevka.

Nagrade za najboljša diplomska/magistrska/doktorska dela s področja Slovencev v izseljenstvu so prejeli :

  1. nagrada: dr. Tadej Kralj – doktorska disertacija Raba slovenskega jezika pri predstavnikih slovenske skupnosti v Torontu
  2. nagrada: Ivana Naceva – magistrska naloga Vloga jezika pri ohranjanju etnične identitete med slovenskimi priseljenci v Severni Makedoniji
  3. nagrada: Kaja Granič – magistrska naloga Začetek in razvoj slovenske šole v Torontu ter njen doprinos k izobraževanju in ohranjanju slovenske identitete

Posebno priznanje je prejela Veronika Fabeković za magistrsko delo Naselitvene značilnosti slovenskih izseljencev v Nemčiji.

Nagrade za najboljša diplomska/magistrska/doktorska dela s področja Slovencev v zamejstvu so prejeli:

  1. nagrada: dr. Sabina Zorčič – doktorska disertacija Habitus, kapitali in identitete v sporazumevalnih praksah na avstrijskem Koroškem
  2. nagrada: Tereza Mistelbauer – magistrska naloga Teamteaching im zweisprachigen Minderheitenschulwesen (Poučevanje v timu v dvojezičnem manjšinskem šolstvu)
  3. nagrada: Barbara Zakocs – magistrsko delo Jezikovna podoba dveh slovensko – madžarskih dvojezičnih osnovnih šol v Porabju (Nyelvi tájkép a Rába-vidék két szlovén – magyar kétnyelvü általános iskolájában)
  4. nagrada: Ana Kristina Einspieler – diplomsko delo Jezik in šport – Vpliv slovenskih športnih društev na usvajanje in rabo slovenskega jezika na Koroškem

Posebno priznanje je prejel Pietro Cromaz za diplomsko delo Kraljica Vida: A legend from a border land (Kraljica Vida: Legenda iz obmejne dežele).