Sveže

Nadzorni odbor Občine Lendava: Sanacija plazišča ob cesti Lendavske gorice – pod gradom v letu 2021 je potekala korektno in po predpisih

Občina je že konec leta 2020 pristopila k ureditvi hudournika in sanaciji plazišča pod Lendavskim gradom na območju poti Čontoš. Dobrih 91 tisoč evrov vredna investicija je bila zaključena marca 2021, s sanacijo plazišča pa je urejena tudi pešpot, ki bo povezuje staro mestno jedro Lendave z Lendavskimi goricami. Projekt je pod drobnogled vzel Nadzorni odbor Občine Lendava, ki pa ni ugotovil nepravilnosti ali odstopanj.
V okviru sanacije plazišča je bil zgrajen 46 metrov dolg in 2,5 metra visok podporni zid. Padavinske vode iz zgornjega dela Gregorčičeve ulice so bile speljane v 306 metrov dolge hudourniške kanalete, ob trasi pa so bili izgrajeni tudi štirje usedalniki za umirjanje hudourniških voda. Omenjeni projekt – sanacijo plazišča ob cesti Lendavske gorice – pod gradom, je pod drobnogled vzel tudi Nadzorni odbor Občine Lendava, ki pa pripomb na aktivnosti ni imel.

Delovna skupina je dokumentacijo pregledala na sedežu občine Lendava. Dokumentacija povezana z projektom je bila ustrezno urejena v posebnem registru in sicer datumsko glede na nastanek dokumenta. Naknadno se je, za potrebe delovne skupine NO, zahtevalo tudi posamezne finančno/knjigovodske dokumente predvsem povezane s subvencioniranimi sredstvi. Vrednost javnega naročila je bila 95.900,00 EUR in je bila pripravljena 28.9.2020 pod številko 4304-0392/2020, proračunska postavka PP 150029- Sanacija plazišč, konto 420501.

Povabilo k oddaji ponudbe je bilo poslano trem ponudnikom, ki so tudi oddali svoje ponudbe. Rok za oddajo je bil 7.10.2021. Dokončanje del je bilo predvideno do 20.12.2020. Ponudniki so bili:

    • Pavčnik d.o.o za 91.400,00 EUR z DDV
    • BM Asfalt d.o.o za 97.715,72 EUR z DDV
    • GP Brlecd.o.o. za 97.274,74 EUR z DDV

Odpiranje ponudb se je izvedlo 8.10.2020. Pri pregledu ponudb je sodelovala komisija, o pregledu prispelih ponudb se je vodil zapisnik.

“Delovna skupina Nadzornega odbora občine Lendava je opravila nadzorni pregled investicije. V postopku izvajanje javnega naročila, odpiranja ponudb, je bilo ugotovljeno, da so za izvedbo investicije prišle tri ponudbe. Delovna skupina je ugotovila, da je iz zapisnika o odpiranju ponudb izhajalo, da sta pravočasno prispeli le dve ponudbi, čeprav so bile pri odpiranju obravnaven vse tri ponudbe. Zato je podala ugotovitev, da bi morala biti prepozno prispela ponudba neodprta vrnjena pošiljatelju. Prav tako sta manjkala na zapisniku dva podpisa članov komisije.

V odzivne poročilu je Občina Lendava obrazložila nastalo napako (šlo je le za tipkarsko napako) ter popravila zapisnik in ga predložila podpisanega s strani vseh članov komisije. Delovna komisija NO v zvezi z izvedbo investicije, vodenjem računovodske dokumentacije, evidentiranjem poslovnih dogodkov in finančnimi nakazili nima pripomb, smatra, da je bila investicija vodena korektno in v skladu s predpisi. Investicija je bila subvencionirana/sofinancirala s strani RS Ministrstvo za okolje in prostor, ki je tudi pred nakazilom subvencioniranih sredstev opravila pregled izvedbe investicije in skladnost dokumentacije,” je zapisal predsednik Nadzornega odbora Občine Lendava, Drago Baša.