Ostalo

Nadgradnja vodovodnega sistema B v polnem teku

V sklopu projekta “Nadgradnja vodovodnega sistema B” je v Rogašovcih potekala 2. novinarska konferenca, na kateri so župan Občine Rogašovci, Rihard Peurača, Bojan Prosič iz podjetja Vodovod SISTEMA B d.o.o. ter predstavnika izvajalca gradnje vodovodnega omrežja ter objektov za sklop 1 in sklop 2, Marko Meglen in Maja Kobetič iz podjetja TELEG-M d.o.o., predstavili potek projekta. Kljub zahtevnim razmeram v gradbeništvu potekajo gradbena dela v skladu s terminskim načrtom.
Nadgradnja vodovodnega sistema B je pomembni razvojni projekt 12. pomurskih občin in zagotavlja javno oskrbo z zdravstveno ustrezno pitno vodo ter vzpostavitev potrebne ustrezne infrastrukture, ki omogoča izvajanje kakovostnih storitev za zagotavljanje primerne oskrbe s pitno vodo.

Župan Občine Rogašovci, Rihard Peurača, je uvodoma predstavil stanje izvedenih del regijskega projekta Nadgradnja vodovodnega sistema B: “Začetek gradnje se je zamaknil predvsem zaradi Ukrajinske vojne, ki je vplivala na to, da je izvajalec moral poiskati nove nabavne vire in nove dobavitelje. Prilagojen terminski načrt izvedbe še zmeraj zagotavlja dokončanje del v predvidenem roku, to je do konca leta 2023. Izvajalec je za letošnje leto napovedal dodatne ekipe za dela, s katerimi bo izvedbo pospešil. Nekaj ekip je že na terenu, dodatne pa so napovedane za maj.”

“Projekt moramo in bomo dokončali do konca letošnjega leta, saj se zavedamo pomembnosti tega projekta, zavedamo se pomembnosti višine pridobljenih evropskih sredstev, zato so v delo in zaključek projekta usmerjene vse sile vseh, ki smo v tem projektu, torej naročnika, izvajalca in nadzora,” je še poudaril župan Rogašovcev, vodilne občine v projektu.

Finančna struktura projektnega financiranja

Finančno konstrukcijo izvedbe naložbe je povzel Bojan Prosič iz Javnega podjetja VODOVOD SISTEMA B d.o.o. in poudaril: “Napovedane so podražitve kot na vseh podobnih gradbenih projektih, zato so občine letos za te namene že načrtovale določena sredstva, zato ne pričakujemo večjih finančnih težav, ki bi lahko vplivale na uspešnost projekta.”

Potek gradbenih del

“Na projektu trenutno dela nekaj več kot 150 ljudi s svojo lastno mehanizacijo. Do sedaj je na sklopu 1, ki zajema občine Tišina, Murska Sobota, Beltinci in Puconci, skupno izvedenih 15.000 m cevovodov. Na sklopu 2, v katerem so občine Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Rogašovci in Šalovci, pa je izvedenih 65.900 m cevovodov. Skupaj torej 80.900 m cevovodov,” je povedala Maja Kobetič, predstavnica izvajalskega podjetja TELEG-M d.o.o.

“Čeprav so zamude pri izvajanju projekta kdaj videti neizogibne, lahko učinkovito upravljanje in spremljanje projektnega napredka pomaga zmanjšati tveganja in izboljšati časovno usklajevanje pri izvajanju projekta vseh sodelujočih,” je še dodala Kobetičeva.

Marko Meglen iz podjetja TELEG-M d.o.o. je opisal ovire, s katerimi se sooča izvajalec pri vodenju projekta: “Ovire, ki lahko negativno vplivajo na pravočasno izvedbo pogodbenih del, so predvsem spremembe in prilagoditve, podražitve materialov in energentov ter dela, ki so na ‘kritični poti’. Ena od največjih ovir so spremembe in prilagoditve v projektni dokumentaciji, pogodbenih popisih ter razlik med predvidenim in obstoječim stanjem vodovoda in objektov. Podražitve materialov so povzročile povečanje stroškov pri gradbenih delih in motnje pri zagotavljanju zalog materiala za izgradnjo vodovoda. Povečanje cen goriva in drugih energetskih virov, ki jih uporabljajo gradbeni stroji in prevozna vozila, pa je vplivalo na stroške gradbenih projektov, saj so ti odvisni od velike količine energije, potrebne za izgradnjo. Dve ‘kritični poti’sta VTK na Tišini in VPL v Puconcih, ki se gradita ob državni cesti, kjer se pojavljajo težave s pridobivanjem zapor cest. Tretja kritična pot se lahko pojavlja pri izvajanju projekta v središču Mursa Sobote, kjer so trenutno dela prekinjena, do pridobitve soglasja arheologov.”

“Zavedamo se ovir, zato bomo prilagodili svoj načrt dela ter poiskali načine reševanje težav. Hkrati pa računamo na korektno sodelovanje naročnika, upravljavca in nadzora pri doseganju skupnega cilja, ki je zaključek del v pogodbenem roku,” je zaključil Marko Meglen.

Splošno o projektu “Nadgradnja vodovodnega sistema B”

Izvedba projekta je razdeljena v tri sklope in se izvaja na območjih 12. občin investitork: Občine Rogašovci, Občine Beltinci, Občine Cankova, Občine Gornji Petrovci, Občine Grad, Občine Hodoš, Občine Kuzma, Občine Moravske Toplice, Mestne občine Murska Sobota, Občine Puconci, Občine Šalovci in Občine Tišina. Vodilna občina v imenu in v sodelovanju z ostalimi občinami investitorkami v projektu je Občina Rogašovci.

Načrtovana je novogradnja 21.343 m transportnih cevovodov, 59.903 m primarnih in 119.304 m sekundarnih cevovodov. V okviru projekta je predvidena novogradnja 14. objektov na sistemu in nadgradnja 33 obstoječih črpališč ter 14 vodohranov. Z naložbo, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, bo zagotovljen varen dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode za nekaj več kot 52 tisoč prebivalcev dvanajstih občin investitork in za dodatnih 3.026 prebivalcev, ki še nimajo dostopa do te osnovne dobrine.

Izvajalec gradnje vodovodnega omrežja ter objektov za sklop 1 in sklop 2 je TELEG-M d.o.o., s partnerjem HIDROSVET d.o.o. Dobavo in vgradnjo opreme za sklop 3 zagotavlja ELPROING, RAČUNALNIŠKO PROGRAMIRANJE, d.o.o., s partnerjem KOMUNALA, JAVNO PODJETJE d.o.o. Storitev inženirja in nadzornika opravljala podjetje PROPLUS INŽENIRING, PROJEKTIRANJE d.o.o., s partnerjem ATRIJ GRADBENI INŽENIRING d.o.o., javnost pa obvešča podjetje ALTIUS d.o.o.