Ostalo

Murskosoboška občina bo štipendirala nadarjene študente

Nadarjeni študenti s stalnim prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota, ki bodo ustrezali kriterijem razpisa, bodo v prihajajočem študijskem letu lahko prejemali občinsko štipendijo.
Na spletni strani MO Murska Sobota je objavljen razpis, v katerem se lahko nadarjeni študenti potegujejo za občinsko štipendijo. Štipendijo bo posamezen študent lahko prejemal v študijskem letu 2017/2018, a bo še pred tem seveda primoran zadostiti kriterijem razpisa. Štipendiranje bo trajalo od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018, višina štipendij in število dodeljenih štipendij pa sta odvisna od razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu v letih 2017 in 2018.

Komisija za štipendije vsako leto na podlagi prejetih vlog določi s sklepom višino najvišje in najnižje mesečne štipendije ter število podeljenih štipendij. Študentje morajo izpolnjeno vlogo oddati najkasneje do sedmega oktobra, prijavijo pa se lahko študenti dodiplomskega in podiplomskega študija, ki imajo status rednega ali izrednega študenta in se izobražujejo v Republiki Sloveniji ali tujini.

Pogoji?

– ob vpisu v prvi letnik dodiplomskega študija niso starejši od 21 let,
– imajo najmanj 3 leta stalno prebivališče na območju Mestne občine Murska Sobota, od objave predmetnega javnega razpisa,
– niso v delovnem razmerju,
– ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
– niso družbeniki gospodarskih družb ali ustanovitelji ali soustanovitelji zavodov,
– niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
– hkrati ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji, razen če študirajo v tujini,
– imajo študenti prvega letnika v preteklem šolskem letu v zaključnem letniku srednjega izobraževanja – – povprečno oceno najmanj 4,5 iz vseh ocenjenih predmetov,
– študenti, ki se izobražujejo po programu dodiplomskega in podiplomskega študija, pa imajo v preteklem študijskem letu najmanj povprečno oceno 8,5 iz vseh opravljenih izpitov in drugih študijskih obveznosti, študenti, ki študirajo v tujini pa z njo primerljivo oceno.