Ostalo

Murska Sobota: Začela se bo prenova Slovenske ulice

Župan Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek je s podpisom pogodb z izvajalci gradbenih in elektroinštalacijskih del ter z izvajalcem strokovnega nadzora najavil nadaljevanje del v okviru projekta »Prenova mestnega središča – 1. faza«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
V sklopu projekta “Sobota, kot si jo želimo” in v fazi priprave Trajnostne urbane strategije Mestne občine Murska Sobota je bilo zbranih veliko želja ter predlogov občank in občanov, ki so bile upoštevane pri izdelavi projektne dokumentacije. Idejna zasnova prenove je bila izbrana na javnem natečaju, ki ga je Mestna občina Murska Sobota razpisala skupaj z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije. Ocenjevalna komisija je izmed pet prijavljenih projektov izbrala zmagovalno natečajno rešitev, katere avtorji so Matej Blenkuš, Darja Matjašec, Nejc Florjanc, Primož Žitnik, Dominik Košak, Pia Kante, Katja Mali, Zala Babič, Urška Cvikl in Rok Sraka.

Po besedah avtorjev idejne zasnove gre za sodoben pristop k prenovi odprtih javnih površin, ulic, pločnikov in površin za kolesarje. To območje bo namreč postalo kombinacija parka, odprtih javnih površin ter ceste s prednostjo pešcev in kolesarjev s posebnim režimom za motorna vozila.

V prihodnjih dneh se tako nadaljuje prenova mestnega središča, katere cilj je odprava degradiranosti območja in vrnitev življenja v najožje mestno jedro Murske Sobote. Prvi del prenove je stekel v preteklih dveh letih na Trgu zmage, v tej fazi pa bo celovito urejena najpomembnejša mestna površina – južni del Slovenske ulice. Ta povsem prenovljen javni prostor bo prinesel novo kakovost za srečevanja, spoznavanja in doživetja Murske Sobote. Zaključek del je predviden konec leta 2020.

Župan Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek je prenovo mestnega središča umestil v kontekst širših razvojnih prizadevanj mesta in del načrta za spreminjanje Murske Sobote v mesto za prihodnost: “Pomemben del naših razvojnih ambicij je usmerjen v povečanje kakovosti javnega prostora – odprtih, človeku in mestnemu utripu prijaznih javnih površin. S prenovo bomo mestnemu središču dvignili utrip, da bo v zavesti in življenju naših občank in občanov ter vseh obiskovalcev Slovenska ulica postala srce Sobote.”

Gre za popolno prenovo mestnega središča in enega največjih celovitih posegov v ta prostor v zadnjem obdobju v Murski Soboti. Celotno območje velikosti približno 1,2 ha bo deležno kompleksne preureditve v granitni tlak. Prenova bo potekala od križišča s Slomškovo ulico do krožišča pri Hotelu Zvezda. Slovenska ulica se bo popolnoma prenovila in spremenila po njeni celotni širini (od stavbe do stavbe). Na ulici bo vzpostavljen umirjen enosmerni promet z možnostjo enostranskega bočnega parkiranja. Celotna ulica bo urejena v enem nivoju, torej brez višinskih razlik. To pomeni, da ne bo več cestnih robnikov, ki bi ločevali pas za cestišče od kolesarske steze ali prostora za pešce. Asfalt se umika bolj prijaznim materialom: granitne kocke na površinah za motorni promet in granitne plošče na ostalih površinah. S tem bo omogočeno prosto, a hkrati varno gibanje za pešce in kolesarje, ki bodo na Slovenski ulici imeli prednost. Namesto obstoječih dreves, ki bodo kmalu po pričetku del v celoti presajena k Soboškemu jezeru, bo zasajen nov dvojni drevored s kar 93 drevesi. To pomeni, da bo Slovenska ulica po novem imela kar 7-krat več dreves. Pod krošnjami dreves bo postavljena tudi nova urbana oprema. Posebej dobro bo poskrbljeno za ranljive skupine: s tem, ko bo celotna Slovenska ulica na istem nivoju in brez ostrih robov, bodo veliko pridobile družine z otroci, kolesarji, uporabniki skirojev ipd. ter seveda invalidi. S talnimi vodniki bo zelo dobro poskrbljeno tudi za slepe in slabovidne. Letni vrtovi na Slovenski ulici bodo postali veliko večji in prilagodljivi. Prav tako bo z novo ureditvijo zagotovljenih veliko novih možnosti za organizacijo prireditev, kar bo omogočala tudi posebna infrastruktura. Prenovila se bo komunalna, električna in telekomunikacijska infrastruktura. Povsem nova bo javna razsvetljava, posodobljena pa bo tudi meteorna odvodnja Slovenske ulice.

Celotna prenova mestnega središča je trajnostno naravnan projekt, ki poteka po principu krožnega gospodarstva, zato se bodo prav vsi še uporabni materiali ponovno uporabili.

V okviru javnega naročila so bili izbrani najugodnejši ponudniki za izvedbo del. Gradbena in druga obrtniška dela bo izvajalo podjetje Pomgrad d.d., elektroinstalacijska dela Blisk Montaža d.d., strokovni nadzor pa Atrij d.o.o.

Gre za največjo investicijo MOMS v letu 2020, saj njena vrednost znaša 4,3 milijona EUR. Projekt je sofinanciran iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Celoten projekt bo sofinanciran s približno 70 odstotki nepovratnih sredstev, preostanek pa bo zagotovila občina.

Mestna občina Murska Sobota ta projekt načrtuje kot prednostno naložbo, s katero izboljšuje kakovost mestnega življenja in oživljanje mestnega središča.