Ostalo

Murska Sobota: Starši prvošolcev (ali zakoniti zastopniki) lahko uveljavljajo enkratno denarno pomoč za prvošolce

V Mestni občini Murska Sobota je 3. septembra prvič v šolske klopi sedlo 188 prvošolcev. Starši (ali zakoniti zastopniki) lahko do 1. decembra 2018 uveljavljajo enkratno denarno pomoč za prvošolce, kar bo vsekakor nekoliko olajšalo skrbi prenekaterega starša.
V šolskem letu 2018/2019 imajo v občini 188 prvošolcev, in sicer 68 na OŠ I, 42 na OŠ II, deset na podružnièni šoli v Krogu, 49 na OŠ III, osem na OŠ IV in enajst na OŠ Bakovci. Ob tem pomembnem dogodku je otroke na slavnostnih sprejemih po šolah obiskal župan Aleksander Jevšek in jim zaželel veliko veselja do učenja.

Enkratna denarna pomoč

Pri Mestni občini Murska Sobota je treba predložiti vlogo, ki jo občani dobijo v vložišču ali na spletni strani občine. Vlogi je treba priložiti potrdilo o stalnem bivališču za prvošolca in upravičenca ter potrdilo o skupnem gospodinjstvu oziroma dokazilo pristojnega organa o zakonitem zastopništvu, če zakoniti zastopnik – upravičenec ni eden od staršev. Eden izmed pogojev je, da imata vsaj eden od staršev in otrok vsaj dve leti stalno bivališče na območju Mestne občine Murska Sobota.

Vlagatelj mora v roku 180 dni od prejema odločbe pri Mestni občini Murska Sobota predložiti dokazila (kopije računov ali drugih enakovrednih listin, ki se glasijo na vlagatelja) o plačilu za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z vpisom otroka v prvi razred osnovne šole, v vrednosti najmanj 178,57 EUR. Toliko znaša višina denarne pomoči za prvošolce v letošnjem letu. Pravico lahko upravičenci uveljavljajo do 1. decembra 2018.