Ostalo

Murska Sobota: Proračun težek kar 27,8 milijonov evrov, slaba polovica bo šla za naložbe

Svetnice in svetniki so na minuli seji v prvem branju obravnavali predlog proračuna Mestne občine Murska Sobota (MOMS) za leto 2020 v višini 27,8 milijonov evrov, ki ga zaznamuje kar 45% delež sredstev za naložbe, medtem, ko sredstva za socialne transferje, predšolsko vzgojo, šolstvo, kulturo, šport in druge programe znašajo okrog 32% proračuna.
MOMS nadaljuje s pospešenim črpanjem evropskih sredstev, ki dosegajo kar 29% vseh prihodkov (skoraj 7,3 milijonov evrov) in so namenjena za nadaljevanje projektov Celostnih teritorialnih naložb (CTN), predvsem prenove Slovenske ulice in projekte trajnostne mobilnosti. V predlogu proračuna so vključene naložbe in vlaganja v vzdrževanje in gradnjo cest, tudi vzhodne obvoznice, nadgradnja Vodovoda sistema B, projekti celostne postopne obnove kanalizacijskega in vodovodnega omrežja v občini ter energetska prenova javnih stavb. V predlog proračuna so zajeti tud prizidek Zdravstvenega doma Murska Sobota, nova streha na tržnici in na Otroškem počitniškem domu Baška, ureditev dvorane in sanitarij v soboškem gradu ter naložbe v obnovo šol in vrtcev. S predlogom proračuna se zagotavlja tudi ureditev vaških, gasilskih in večnamenskih domov v krajevnih skupnostih.

Občinski proračun na prihodkovni strani obsega okrog 25,4 milijonov evrov, na odhodkovni pa skoraj 27 milijonov evrov. K temu je potrebno dodati še mesečne obveznosti za odplačilo dolgov že najetih kreditov. Proračunski primanjkljaj bo občina pokrivala s presežkom iz minulih let ter z dodatnim brezobrestnim zadolževanjem pri državnem proračunu in novim dolgoročnim komercialnim kreditom v višini 1,1 milijona evrov. Zadolževanje bo namenjeno predvsem naložbam v infrastrukturi, še posebej nujni obnovi kanalizacije ter obnovi cest in ulic v mestu in primestnih naseljih ter obnovi grajske dvorane. Kljub zadolževanju Mestna občina Murska Sobota ostaja ena od manj zadolženih mestnih občin, konec leta 2019 je dolg na prebivalca občine obsegal 342,70 EUR.

Župan dr. Aleksander Jevšek, je ob predstavitvi predloga proračuna povedal: “Na Občini smo se pri izdelavi strategije celostnih teritorialnih naložb (CTN), na podlagi katere smo bili v tej finančni perspektivi deležni 10,3 milijona EUR razvojnih sredstev, zavezali, da bo razvoj občine v naslednjih nekaj desetih letih potekal na podlagi t. i. zelenega dogovora (Green Deal). Komponenta zelenega dogovora močno zaznamuje tudi predlog proračuna za leto 2020. Nadaljevanje spodbud za energetsko sanacijo javnih in zasebnih stavb, nadaljnje razvijanje različnih oblik trajnostne mobilnosti (javni prevoz, javna mreža izposoje koles, izposoja električnih avtomobilov, širitev mreže električnih polnilnic, nadaljevanje izgradnje obvoznice), zaščita vodnih virov, ureditev kanalizacijskega sistema, ozelenitev mestnega središča in širitev zelenih območij, zaščita biosfernih območij in ne nazadnje spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije, bodo naša vodila na poti k izboljšanju kakovosti življenja v občini.”