Ostalo

Murska Sobota: Obnova kanalizacije v mestu se je izkazala za učinkovito

“Medtem, ko z zaskrbljenostjo spremljamo novice o poplavljenih cestah in podvozih iz številnih krajev po Sloveniji in imamo podobe popolnoma poplavljenih ulic v Murski Soboti iz ne tako daljne preteklosti še dobro v spominu, se je ob nedavnih močnih nalivih odvodnjavanje in kanalizacijski sistem v Murski Soboti izkazal za učinkovitega,” so sporočili iz Murke Sobote.
K temu je prispevala postopna celovita obnova kanalizacijskega sistema z izgradnjo novih dodatnih kanalizacijskih kolektorjev v ulici Staneta Rozmana, Gregorčičevi in Slomškovi ulici v dolžini skoraj 1,3 kilometra. Nov zbirni jašek se nahaja v bližini krožišča Gregorčičeve ulice z Ulico arhitekta Novaka, kamor se oba nova kolektorja navezujeta, od tu pa se odpadna voda po obstoječem omrežju odvaja na čistilno napravo Murska Sobota. Z dodatno razbremenitvijo glavnega kolektorja preko navezave z novim kolektorjem Staneta Rozmana pri krožišču na Slovenski ulici bodo v Murski Soboti dodatno razbremenili glavni kolektor skozi Mursko Soboto.

Investicija v obnovo kanalizacije je doslej znašala okrog 1,7 milijona evrov in je v celoti financirana iz občinskega proračuna. V nedavni celoviti analizi kanalizacijskega sistema v mestu Murska Sobota je bilo namreč ugotovljeno, da je za zagotavljanje ustrezne odvodnje odpadnih voda in razbremenjevanje kanalizacijskega omrežja v širšem mestnem središču izgradnja kanalizacijskega omrežja večjega premera bila nujno potrebna.

Dodatno je k razbremenjevanju kanalizacijskega omrežja vplivalo odvodnjavanje meteornih vod s cest v ponikovalnice in ne v kanalizacijo. “Takšne načine odvajanja meteorne vode s cest in drugih utrjenih površin uvajamo pri vseh novih investicijah, kjer so za to prostorske možnosti. Pred leti sta bila v naselju Černelavci zgrajena zmogljivejša sekundarna kanalizacija, v večjem obsegu pa s izvajajo tudi čiščenja kanalizacijskih cevovodov,” so sporočili.

Z vsemi temi ukrepi se razbremenjuje kanalizacijski sistem za prispevno območje celotne mestne občine, ki obsega tako mesto Murska Sobota kot primestna naselja. “S temi ukrepi je nujno nadaljevati zaradi vse ekstremnejših vremenskih pojavov. Tako nas v prihodnje čaka še kar nekaj investicij na glavnih trasah kanalizacijskega omrežja in sicer, novi kolektor do čistilne naprave, razbremenilni objekt s črpališčem pred čistilno napravo in razbremenilni objekt s tlačnim vodom v Černelavcih, poleg ostalih investicij v obnovo kanalizacijskega omrežja v mestu in po naseljih,” so še sporočili.