Ostalo

Murska Sobota: Občinski svetnik pred letom dni glasoval sam zase, KPK ugotovil nasprotje interesov

Komisija za preprečevanje korupcije je objavila pravnomočne Ugotovitve o konkretnem primeru v zvezi z ravnanjem mestnega svetnika in člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Mestne občine Murska Sobota (KMVVI) Andreja Mešiča. Ugotovila je, da se je obravnavana oseba s tem, ko je glasovala sama zase, znašla v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov, in ni storila vsega, da se mu izogne, s čimer je ravnala v nasprotju z določbami 37. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).
Komisija je v letu 2021 na podlagi prošnje za podajo pravnega mnenja glede kršitev določb ZIntPK, ki urejajo dolžno izogibanje nasprotju interesov, uvedla postopek v povezavi z ravnanjem mestnega svetnika in člana KMVVI Andreja Mešiča. Na podlagi pridobljene dokumentacije je ugotovila, da je obravnavana oseba, Andrej Mešič, kot član KMVVI na njeni 18. seji dne 11.6. 2021pri točki 3 dnevnega reda “Predlog za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota” glasoval o Predlogu, da se v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota kot predstavnik ustanovitelja imenuje prav on. Poleg tega je Andrej Mešič kot član mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota na njegovi 20. redni seji dne 23.9.2021 pri točki 7 dnevnega reda – “Kadrovske zadeve” glasoval o sklepu “V Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota se kot predstavnik Mestne občine Murska Sobota imenuje Andrej Mešič,” pri čemer je bil kandidat za predstavnika on sam.

“Tovrstne okoliščine (glasovanje zase) sodijo med najbolj tipične oz. pogoste okoliščine, ki vplivajo ali pa ustvarjajo videz, da vplivajo, na objektivnost in nepristranskost opravljanja javnih nalog uradne osebe. Andrej Mešič bi se tako iz omenjenih glasovanj moral izločiti, poleg tega pa bi ob zaznavi teh okoliščin moral pisno obvestiti ostale člane KMVVI, župana in ostale mestne svetnike ter počakati na njihovo odločitev. Ker tega ni storil, je ravnal v nasprotju s 37. členom ZIntPK.

Ugotovitve Komisije so pravnomočne, saj obravnavana oseba zoper njih ni vložila tožbe v upravnem sporu. Tako so v skladu s šestim odstavkom 11. člena ZIntPK izpolnjeni zakonski pogoji za objavo ugotovitev, ki jih z namenom vzpostavitve ustreznih standardov delovanja funkcionarjev in drugih uradnih oseb v prihodnje v nadaljevanju objavljamo v celoti. Izjasnitve obravnavana oseba v postopku ni podala,” so sporočili iz Komisije za preprečevanje korupcije.

Pomen izvajanja zakonskih določb – temelj zaupanja v javne institucije

Komisija ob tem ponovno izpostavlja pomen dolžnega izogibanja nasprotju interesov kot izjemno pomemben institut, saj gre za enega ključnih stebrov delovanja pravne države, zaupanja v demokratične institucije ter v transparentnost, enakopravnost in objektivnost odločanja v javnih zadevah in pri razpolaganju z javnimi sredstvi. Gre za institut, kjer je zakonodajalec v ZIntPK jasno opredelil dolžno ravnanje uradnih oseb, “Komisija pa od vseh zaposlenih v javnem sektorju – torej tudi funkcionarjev, kot je Andrej Mešič – pričakuje proaktivno ravnanje v smeri odpravljanja korupcijskih tveganj in krepitve integritete tako svoje funkcije oziroma službe kot krepitve integritete organizacije, v kateri so zaposleni,” so še sporočili.