Ostalo

MO Murska Sobota uvedla določene novosti s področja prometne ureditve

Mestna občina Murska Sobota je letos sprejela Celostno prometno strategijo, zlasti da bi zagotovili visoko raven prometne varnosti, zmanjšali število prometnih nesreč in njihovih posledic ter tudi odvisnost od avtomobila in povečali deleže okolju prijaznih načinov potovanj.
Več novih “con 30”

V mestu Murska Sobota so vzpostavljena številna območja omejene hitrosti, kjer je najvišja dovoljena hitrost omejena na 30 km/h. Ta območja so Slovenska ulica, Kocljeva ulica, Kajuhova ulica, Grajska ulica, Kopališka ulica, Ciril-Metodova ulica, Prešernova ulica, Ulica Štefana Kuzmiča, Prežihova ulica, Kopitarjeva ulica, del Ulice Jožefa Benka, Kološeva ulica, del Trstenjakove ulice, Miklošičeva ulica, Naselje ljudske pravice, Razlagova ulica, Murnova ulica, Vodnikova ulica, Trubarjeva ulica v Krogu ter Cvetkova ulica v Rakičanu. V prihodnje bo tako območje v okviru prenove mestnega središča vzpostavljeno tudi na Kardoševi ulici.

Prometna ureditev Kardoševe ulice po prenovi ploščadi v Trubarjevem drevoredu

Na cestišču Kardoševe ulice bodo parkirna mesta ohranjena, promet po njej bo prav tako potekal nespremenjeno. Ploščad v Trubarjevem drevoredu bo v Kardoševo ulico posegla samo v delu prehoda za pešce, kjer bo cestišče zaradi umiritve prometa nekoliko dvignjeno. Prometni režim se ohranja, torej ostaja enosmerni. Na Kardoševi ulici bo hitrost vožnje omejena na 30 km/h, režim parkiranja bo prav tako nespremenjen.

Območji umirjenega prometa na Zvezni in Kajuhovi ulici

Še nižja hitrost je dovoljena v t. i. območjih umirjenega prometa. Mestna četrt Center je na svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu poslala pisno prošnjo oziroma predlog, da se zaradi izboljšanja varnosti pešcev na Zvezni ulici vzpostavi območje umirjenega prometa. Svet je na seji sprejel sklep, da se območje na tem mestu vzpostavi. Omenjena ureditev je bila na Zvezni ulici v Murski Soboti vzpostavljena že v letu 2015. Skladno z zakonom o pravilih cestnega prometa znak »območje umirjenega prometa« označuje mesto v naselju, kjer imajo pešci prednost pred vozili in kjer je dovoljena igra otrok, vozniki pa morajo voziti posebno previdno in s hitrostjo največ 10 km/h. Prav tako je v območju umirjenega prometa prepovedano parkiranje, razen kjer to izrecno dovoljuje predpisana prometna signalizacija.

Za večjo varnost

Območje umirjenega prometa se v Murski Soboti nahaja tudi na Kajuhovi ulici v bližini OŠ II v Murski Soboti, ki je neposredna »dovozna pot« do te šole, in je bilo vzpostavljeno leta 2011 na pobudo vodstva šole in stanovalcev Kajuhove ulice. Ulica, ki žal nima pločnikov, širina vozišča pa je nevarna tudi za kolesarje, je vsakodnevna šolska pot za številne šolarje omenjene šole. Zaradi neprilagojene hitrosti, težavnega obračanja in parkiranja avtomobilov na tem delu ulice je svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ocenil, da se za povečanje varnosti na tem kratkem odseku Kajuhove ulice vzpostavi območje umirjenega prometa.

Noršinska ulica – spremenjen prometni režim (50 km/h)

Do spremembe prometnega režima je pred kratkim prišlo tudi na Noršinski ulici, kjer je hitrost omejena na 50 km/h. Vzroka sta slabo stanje zgornjega ustroja cestišča in slabo stanje bankin, saj cesta trenutno in tudi ob slabih vremenskih razmerah cestnim vozilom in kolesarjem ne omogoča zadostne varnosti.

Cilj izboljšanje kakovosti bivanja

Omenjeni ukrepi so skladni s sprejeto Celostno prometno strategijo Mestne občine Murska Sobota, s katero želijo prispevati k izboljšanju kakovosti bivanja in zadrževanja v občini, na ravni mesta in regije zmanjšati škodljive emisije, ki jih povzroča motorizirani promet (še posebno trdne delce PM10 in PM5 ter dušikove okside in ogljikov dioksid), ter prebivalcem ponuditi možnost prehoda z uporabe osebnega avtomobila na trajnostno naravnane, energetsko učinkovite, čistejše ter zanje bolj zdrave in cenejše načine potovanj, kot so hoja, kolo, javni potniški promet in okolju prijazna vozila, ter hkrati prispevati k večji varnosti udeležencev v prometu. V prihodnje se obetajo še rekonstrukcije in novogradnje kolesarskih povezav, izgradnja krožišča na Gregorčičevi ulici ter krožišče pri uvozu z državne ceste proti Splošni bolnišnici Murska Sobota.

Ureditev mostov

V okviru tedna mobilnosti sta bila septembra namenu predana nova mostova na lokalni cesti med Polano in Markišavci. Ob tej priložnosti se je predsednik Krajevne skupnosti Polana Karel Gjergek zahvalil županu in sodelavcem občinske uprave za ureditev tega tako za udeležence v prometu kakor tudi za vozila doslej zelo nevarnega odseka. Poleg mostov je bila cesta, ki je bila doslej precej ozka, nekoliko razširjena, in sicer na širino 5 metrov. »To je začetek prenove celotnega koridorja Polana–Markišavci–Nemčavci. Cesta je postala neke vrste obvoznica, promet na njej je vedno gostejši,« je ob otvoritvi povedal župan Aleksander Jevšek. Potekajo tudi pogovori s puconsko občino o ureditvi cestne povezave med Polano in Gorico, da bi se del tovornega prometa preusmeril čez Gorico in bi tako razbremenil Markišavce. Julija je bil odprt prenovljen most na dostopni cesti do reke Mure v Krogu.

Na Lendavski ulici montažno krožišče

Na problematičnem križišču na Lendavski ulici (»pri vagi«), kjer je bilo vključevanje v promet iz Ledavskega naselja oziroma Partizanske ceste izjemno oteženo, je bilo štirikrako križišče zaradi izboljšanja prepustnosti na priključnih krakih preurejeno v montažno krožišče. Sredinski otok in ločilni otoki so izvedeni z montažnimi elementi. Površine za pešce in kolesarje so nadomeščene z novimi. Nova ureditev je varnejša, ker se zmanjšuje število konfliktnih točk v križišču.