Ostalo

Mladinskemu sektorju 5 milijon evrov za večjo zaposljivost in zaposlenost

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, je danes v Uradnem listu RS objavil javni razpis “Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018.”

Z razpisom krepimo kompetence mladih za povečanje njihove zaposljivosti in zaposlenosti. Prijavijo se lahko organizacije, ki delujejo v javnem interesu v mladinskem sektorju. Z razpisom zajemamo mlade, stare od 15 do vključno 29 let, in upoštevanju pogoja, da je oseba na dan vključitve stara vsaj 15 let in manj kot 30 let, da ni v delovnem razmerju in aktivno išče zaposlitev.

Cilj je, da se vsak mladi vključeni udeleženec zaposli kadarkoli v času trajanja operacije in kjerkoli na trgu dela. Z javnim razpisom se bodo zato spodbujale inovativne oblike mladinskega dela z novimi pristopi pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki pa imajo hkrati tudi širše učinke na področje mladinskega dela in mladinske politike. Na projektu bo upravičenec lahko zaposlil do največ dve osebi.

Z javnim razpisom se bo doseglo 464 zaposlitev mladih, od tega 195 zaposlitev v vzhodni kohezijski regiji in 269 zaposlitev v zahodni kohezijski regiji. Rok za oddajo vloge je 20. julij 2016 do 12. ure. Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih javnemu razpisu, znaša 5.000.000,00 EUR, od tega 2.100.000,00 EUR za vzhodno kohezijsko regijo in 2.900.000,00 EUR za zahodno kohezijsko regijo. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.