Ostalo

Mladi pozor! Tudi letos Občina Lendava subvencionira komunalni prispevek pri gradnji ali prenovi

Občina Lendava na podlagi Odloka o pomoči mladim in mladim družinam pri reševanju prvega stanovanjskega problema v Občini Lendava tudi letošnje leto enkratno subvencionira komunalni prispevek za mlade pri gradnji novih in obnovi ali rekonstrukciji obstoječih stanovanjskih objektov.
Občina Lendava je objavila javni razpis za subvencioniranje reševanja prvega stanovanjskega problema mladih in mladih družin v občini Lendava za leto 2024 v delu subvencije plačila komunalnega prispevka. V praksi to pomeni, da so mladi do 35. leta starosti lahko deležni enkratnega subvencioniranja komunalnega prispevka in sicer pri gradnji novih in obnovi ali rekonstrukciji obstoječih stanovanjskih objektov ne glede na način pridobitve zemljišča, na katerem stanovanjski objekt stoji.

Subvencijo je mogoče pridobiti le enkrat, upravičenec do subvencije na tem razpisu pa je:

  • mlada oseba ali dve mladi osebi v partnerski zvezi, ki v letu oddaje vloge za pomoč ni stara več kot 35 let;
  • eden ali oba starša mlade družine, to je življenjska skupnost z najmanj enim otrokom, ki še ni šoloobvezen v letu oddaje vloge za pomoč, ali v kateri eden od staršev ni star več kot 35 let, dopolnjenih v letu oddaje vloge za pomoč;
  • druga odrasla mlada oseba, ki v letu oddaje vloge za pomoč ni stara več kot 35 let, če ta skrbi za otroka in ima po družinskem zakoniku do otroka določene obveznosti in pravice (starš).

Prosilec mora seveda biti državljan Republike Slovenije, ali ob upoštevanju vzajemnosti državljan ostalih držav članic Evropske unije, če ima dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in prvič rešuje stanovanjski problem na območju Občine Lendava. Občina upravičencu subvencionira komunalni prispevek v višini največ 2/3 odmerjenega komunalnega prispevka.

Upravičenec uveljavlja vlogo za sofinanciranje odmere komunalnega prispevka hkrati z vlogo za odmero komunalnega prispevka. K vlogi v delu subvencije komunalnega prispevka mora biti priložena projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za novogradnjo ali rekonstrukcijo stanovanjskega objekta.

Poleg subvencije iz prvega odstavka se upravičencu lahko dodeli še:

  • dodatno sofinanciranje komunalnega prispevka do vrednosti 80 % celotnega odmerjenega komunalnega prispevka v primeru, če gre za nepremičnino, ki je zaščitena z odlokom, ki ureja varovanje kulturne dediščine;
  • dodatno sofinanciranje komunalnega prispevka do vrednosti 85 % celotnega odmerjenega komunalnega prispevka z upoštevanjem oddaljenosti nepremičnine od mesta Lendava, in sicer se sofinanciranje komunalnega prispevka poveča do vrednosti 85 % celotnega odmerjenega komunalnega prispevka, kadar gre za nepremičnino, za katero se plača komunalni prispevek izven naselja Lendava;
  • sofinanciranje komunalnega prispevka se dodatno poveča tudi glede števila otrok v mladi družini do vrednosti 85 % celotnega odmerjenega komunalnega prispevka po sledeči prednostni kategoriji: – en otrok do največ 77 %, – dva otroka do največ 80 % in trije otroci in več do največ 85 %.