Ostalo

Mladi pozor! Tudi letos Občina Lendava subvencionira reševanje prvega stanovanjskega problema

Občina Lendava namerava tudi letošnje leto subvencionirati reševanje prvega stanovanjskega problema mladih in mladih družin v Občini Lendava v delu sofinanciranja kupnine nepremičnin. Gre torej za delitev spodbud za reševanje stanovanjskega problema z nakupom zemljišča in gradnjo novega stanovanjskega objekta, nakupom stanovanja ali prenovo starega stanovanjskega objekta na območju Občine Lendava, ki je v lasti Občine Lendava.
Občina Lendava želi z javnim razpisom za subvencioniranje reševanja prvega stanovanjskega problema mladih in mladih družin v občini Lendava za leto 2022 v delu sofinanciranja kupnine nepremičnin vzpodbuditi ostajanje in doseljevanje mladih družin na območje Občine Lendava in s tem zaustaviti negativne demografske trende na območju občine. Z namenom informiranja o možnostih nakupa stanovanjskih objektov in zemljišč za namen gradnje je občina Lendava že izdelala katalog objektov in zemljišč za namen prodaje v sklopu pomoči mladim družinam, ki se ureja z omenjenim javnim razpisom.

“Upravičenec na tem razpisu je mlada oseba ali dve mladi osebi v partnerski zvezi, ki v letu oddaje vloge za pomoč nista stari več kot 35 let, eden ali oba starša mlade družine, to je življenjska skupnost z najmanj enim otrokom, ki še ni šoloobvezen v letu oddaje vloge za pomoč, ali v kateri eden od staršev ni star več kot 35 let, dopolnjenih v letu oddaje vloge za pomoč ali druga odrasla mlada oseba, ki v letu oddaje vloge za pomoč ni stara več kot 35 let, če ta skrbi za otroka in ima po družinskem zakoniku do otroka določene obveznosti in pravice (starš),” so zapisali na Občini Lendava. Seveda mora prosilec biti državljan Slovenije ali ob upoštevanju vzajemnosti državljan ostalih držav članic Evropske unije, če ima dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in prvič rešuje stanovanjski problem na območju Občine Lendava.

Občina upravičencu sofinancira kupnino v višini do 2/3 kupnine nepremičnine po omenjenem razpisu. Prednost imajo mlade družine z otroki, zaposleni v deficitarnih poklicih ter tudi oddaljenost od trenutne lokacije bivanja. V določenih primerih je mogoče tudi dodatno sofinanciranje kupnine do vrednosti 80 – 85%. Vlagatelji lahko oddajo vloge po tem razpisu do vključno 2. septembra 2022. Občina Lendava trenutno ponuja 8 nepremičnin, od katerih so štiri zemljišča v Slomškovem naselju v Lendavi.

Subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade pri gradnji novih in obnovi ali rekonstrukciji obstoječih stanovanjskih objektov

Med drugim je že od januarja letos na voljo razpis za enkratno subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade pri gradnji novih in obnovi ali rekonstrukciji obstoječih stanovanjskih objektov ne glede na način pridobitve zemljišča, na katerem stanovanjski objekt stoji. Upravičenec uveljavlja vlogo za sofinanciranje odmere komunalnega prispevka hkrati z vlogo za odmero komunalnega prispevka. K vlogi v delu subvencije komunalnega prispevka mora biti priložena projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za novogradnjo ali rekonstrukcijo stanovanjskega objekta. Vlagatelji lahko oddajo vloge za dodelitev subvencije iz naslova plačila komunalnega prispevka najkasneje do 30. novembra 2022.