OstaloIz občinskega sveta Občine LendavaLokalne volitve 2022

Lokalne volitve se bližajo: Občinski svet imenoval volilne komisije

Leto 2022 je leto lokalnih volitev. Po Zakonu o lokalnih volitvah lokalne volitve vodijo in izvajajo občinske volilne komisije, ki so imenovane za obdobje 4 let, zato se pred objavo razpisa o izvedbi lokalnih volitev vsake 4 leta komisije imenujejo na novo. Občinski svet Občine Lendava je tako na svoji minuli 22. redni seji imenoval tri volilne komisije in sicer občinsko volilno komisijo ter dve posebni volilni komisiji. Volilne komisije imajo mandat 4 leta.
Dne 24.5.2022 je bil objavljen poziv za vložitev predlogov za člane občinskih volilnih komisij. K podaji predlogov so bile pozvane politične stranke, madžarska narodnost, romsko skupnost in krajevne skupnosti, poziv pa je bil objavljen tudi na spletni strani Občine. Predloge sta podali politični stranki SDS in DeSUS, Madžarska narodna skupnost občine Lendava, Romska skupnost (Občinska svetnica in RKD Romnji) Krajevne skupnosti Kapca, Hotiza in Petišovci, Občinska uprava in občani. Vsi predlagani kandidati so k imenovanju podali svoje soglasje.

Občinska volilna komisija

Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogu političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 16. seji dne 7.6.2022 pregledala prejete predloge in oblikovala predlog kandidatov Občinske volilne komisije Lendava komisij ter sprejela sklep, s katerim občinskemu svetu predlaga, da imenuje Občinsko volilno komisijo Lendava v naslednji sestavi:

 • Vladimira Pučko – predsednik
 • Maja Žalig Balažic – namestnik predsednika
 • Doris Kocon – član
 • Franc Šandor – namestnik člana
 • Renata Gönc Štiblar – član
 • Nuša Hozjan – namestnik člana
 • Ladislav Kopinja – član
 • Majda Petek – namestnik člana

Z imenovanjem občinske volilne komisije se zagotovi vodenje in izvedba lokalnih volitev v letu 2022. Obvezno imenovanje volilne komisije določa zakon. Sklep je Občinski svet sprejel.

Posebna občinska volilna komisija – za volitve predstavnikov narodnosti

V skladu s tretjim odstavkom 33. člena Zakona o lokalnih volitvah se za volitve članov občinskega sveta – predstavnikov madžarske narodne skupnosti imenuje posebna občinska komisija. Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik in njegov namestnik se imenujeta  zmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogu političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.

V skladu s 36. členom ZLV mora biti v posebni občinski volilni komisiji za izvolitev predstavnikov madžarske narodne skupnosti vsaj en član in en namestnik člana pripadnika narodne skupnosti.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 16. seji dne 7.6.2022 pregledala prejete predloge in oblikovala predlog kandidatov Posebne občinske volilne komisije – za volitve predstavnikov narodnosti ter sprejela sklep, s katerim občinskemu svetu predlaga, da imenuje Posebno občinsko volilno komisijo – za volitve predstavnikov narodnosti v naslednji sestavi:

 • Brigita Banotai Farkaš – predsednik
 • Kristina Sečnjak – namestnik predsednika
 • Simona Hozjan – član
 • Geza Gömböš – namestnik člana
 • Bianca Gyurkač – član
 • Jasna Bači – namestnik člana
 • Zsuzsi Kepe – član
 • Brigita Škrban – namestnik člana

Sklep je Občinski svet sprejel.

Posebna občinska volilna komisija – za volitve predstavnikov romske skupnosti

V skladu s 36. členom Zakona o lokalnih volitvah mora biti v posebni občinski volilni komisiji za izvolitev predstavnikov romske skupnosti vsaj en član in en namestnik člana pripadnika romske skupnosti. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 16. seji dne 7.6.2022 pregledala prejete predloge in oblikovala predlog kandidatov Posebne občinske volilne komisije – za volitve predstavnikov romske skupnosti ter sprejela sklep, s katerim občinskemu svetu predlaga, da imenuje Posebno občinsko volilno komisijo – za volitve predstavnikov romske skupnosti v naslednji sestavi:

 • Irma Hrelja Császár – predsednik
 • Tadej Doma – namestnik predsednika
 • Silvija Horvat – član
 • Laura Kovač – namestnik člana
 • Barbara Matjašec – član
 • Kornelija Vida – namestnik člana
 • Boris Petek – član
 • Ladislav Sobočan – namestnik člana

Sklep je Občinski svet sprejel.