SvežeLokalne volitve 2022

Lokalne volitve 2022: To je sestava bodočega občinskega sveta

Po 100-odstotkov obdelanih glasovih je znana tudi sestava novega občinskega sveta. Kot kaže, bo na Glavni ulici 20 precej zanimivo, saj imata dve najbolj konkurenčni stranki (SDS in Svoboda) enako število mandatov, kar nekaj pa je ob tem tudi novih obrazov.
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Šteje lahko od 7 do 45 članov, odvisno od velikosti občine. Kadar je članov občinskega sveta 11 ali manj, se ti volijo po večinskem volilnem sistemu, če pa je članov občinskega sveta 12 ali več, se volijo po proporcionalnem volilnem sistemu. Lendavski občinski svet šteje skupno 19 članov, a po včerajšnjih volitvah 18, saj romski predstavnik zaradi nevloženih kandidatur ni mogel biti izvoljen.

Člani občinskega sveta so izvoljeni na lokalnih volitvah za štiriletni mandat, svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Na narodnostno mešanih območjih imata italijanska in madžarska narodna skupnost v občinskem svetu najmanj po enega predstavnika. V dvajsetih občinah imajo po najmanj enega predstavnika tudi Romi. V občinske svete so lahko izvoljeni tudi tujci. 

Pristojnosti občinskega sveta določa Zakon o lokalni samoupravi v povezavi z drugimi predpisi. Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge občinske akte ter prostorske in druge načrte razvoja občine. Sprejema občinski proračun in zaključni račun, imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora, delovnih teles občinskega sveta ter predstavnike ustanovitelja v organih javnih zavodov in javnih podjetij, ki jih je ustanovila občina. Občinski svet nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede uresničevanja odločitev občinskega sveta, sprejema odločitve na podlagi predpisov, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ter opravlja druge naloge, ki jih določa zakon ali statut občine.

Sestava novega občinskega sveta:

SDS:

 • Janez Magyar
 • Eva Šabjan
 • Andrej Matjašec
 • Irena Jeneš
 • Leon Šajt

V kolikor bo župan Janez Magyar, bo v občinski svet najverjetneje sedla Eva Marija Banutai.

Gibanje Svoboda:

 • Dejan Süč
 • Lidija Kreft
 • Sven Sarjaš
 • Helena Antolin Tibaut
 • Marko Franko

Lista za razvoj in čisto okolje

 • Jožef Gerenčer
 • Patrik Kocet

PRO Lendava

 • Sašo Kranjc

SD:

 • Alen Dominić

Lista gasilcev za varnost občanov:

 • Romeo Gal

DeSUS:

 • Robert Berki

Predstavnika madžarske narodnosti:

 • Robert Požonec dr. med.
 • Mihael Šooš

Predstavnik romske narodnosti:

 • – (naknadne volitve bodo potekale 15.1.2023)