OstaloLokalne volitve 2022

Lokalne volitve 2022: Danes se po štirih letih vnovič odpravljamo na volišča

Lokalne volitve, na katerih volimo župane in člane občinskih svetov, v nekaterih občinah pa tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti, so na sporedu današnjo nedeljo, 20. novembra 2022. Drugi krog volitev županov, kjer bo to potrebno, bo v nedeljo, 4. decembra 2022.
Župani se volijo po večinskem sistemu, občinski sveti pa po večinskem ali proporcionalnem sistemu. Volivci imajo volilno pravico samo v tisti občini, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče. Na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v RS. Vsa volišča so se današnjo nedeljo odprla natanko ob 7.00 uri in se bodo zaprla ob 19.00 uri, do 19.00 ure pa seveda velja tudi volilni molk, kršenje katerega je kaznovano z globami, ki niso majhne. Ne pozabite! Na območju Občine Lendava danes pripadniki madžarske narodne skupnosti volijo tudi dva svoja predstavnika v občinski svet.

Danes bo odprtih skupno 23 volišč

Na območju Občine Lendava bo seveda danes med 7.00 in 19.00 uro odprtih 23 volišč: Pince Marof, Pince, Dolina pri Lendavi, Čentiba, Petišovci I, Petišovci II, Lendavske gorice, Dolgovaške gorice, Dolga vas, Trimlini, Lendava I, Lendava II, Lendava III, Mostje, Genterovci, Kamovci, Radmožanci, Gornji Lakoš, Dolnji Lakoš, Gaberje, Kapca, Kot in Hotiza.

Ali kandidati prejmejo kakšno povračilo stroškov?

Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupili znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, ki ga je organizator volilne kampanje dolžan predložiti občinskemu svetu, računskemu sodišču in AJPES.

Določba prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja tudi za organizatorje volilne kampanje za kandidate madžarske narodne skupnosti in romske skupnosti v občinskem svetu, ki so dobili mandat ali najmanj 25 % od skupnega števila izračunanih točk za vse kandidate madžarske narodne skupnosti oziroma romske skupnosti.

Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje kandidatov za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR za vsak dobljeni glas. Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.