Ostalo

Lendavski občinski svetniki so zavzeli za vzpostavitev in izgradnjo železniške infrastrukture Lendava – Beltinci − Rédics

Območje občine Lendava je že od nekdaj bilo razpoznavno po industriji, gospodarstvu ter kmetijstvu. Po odseku med Čakovcem in Lendavo se je ves čas odvijal tovorni promet, predvsem za potrebe lendavske naftne industrije. Potrebno je poudariti, da se v Lendavi, v industrijski coni, nahajajo tudi državne blagovne rezerve. Zaradi vsega tega, si Občina Lendava že vrsto let prizadeva za razvoj železniške povezave tako do Beltincev kot tudi do vasi Rédics na Madžarskem.
Železniška proga Lendava – Lendava d.m. je ena izmed železniških prog, ki sestavljajo železniško omrežje v Sloveniji, pa čeprav ta z železniškim omrežjem nima neposredne železniške povezave v Sloveniji. Začetna železniška postaja je Lendava, medtem, ko je končna železniški mejni prehod Petišovci. Lendava je s preostalim slovenskim železniškim omrežjem povezana le prek ozemlja Hrvaške čez Čakovec in Središče ob Dravi. Tudi zaradi tega razloga se je pojavila zamisel o železniški povezavi Lendave z Mursko Soboto oz. z Beltinci na eni strani ter z madžarskim Rédicsem na drugi strani.

Lendava je zaradi logistične odrezanosti železnice v preteklosti veljala za povsem odročno in strateško nepomembno lokacijo, pa čeprav imajo tukaj svoje rezervoarje Zavod Republike Slovenije za državne rezerve, ki namerava v kratkem obnoviti industrijski tir, skupaj s podjetjem Petrol. Potniški vlak trenutno vozi od Lendave do Čakovca in nazaj, tire pa je uporabljala tudi nekdanja Nafta Lendava. Občinski svet Občine Lendava se na svoji 4. redni seji zavzel za vzpostavitev in izgradnjo železniške infrastrukture Lendava – Beltinci − Rédics (Madžarska) in sprejel sklep, da se Vlado RS pozove, da izgradnjo nove železniške povezave obravnava kot projekt državnega pomena. Prava tako občinski svet poziva Svet Pomurske regije, da se opredeli in izrazi podporo projektu na regijski ravni.

“Preusmeritev prometa iz cest na železnico bo morala postati ena od prioritetnih nalog, v kolikor želimo slediti temeljnim načelom okoljske politike in ciljem Evropske komisije, da se do leta 2030 preusmeri 30 odstotkov cestnega blagovnega prometa na razdaljah več kot 300 km na železnico ali vodni promet,” so sporočili iz Občine Lendava. Župan Janez Magyar in župan mesta Zalaegerszeg Zoltán Balaicz sta na svojem prvem srečanju sredi februarja 2019 izpostavila nujnost izgradnje železniške povezave Zalaegerszeg − Rédics − Lendava − Beltinci, ki je za razvoj gospodarstva na obeh straneh meje strateškega pomena.

Ideja je stara že več kot 20 let

V Letu 1996 je Združenje tehničnih in naravoslovnih društev županije Vas izdelalo študijo priključitve železniške povezave med Lendavo in Rédicsem. Na podlagi tega je Občina Lendava skupaj s takratnim Razvojnim javnim skladom Lendava za naročnika Ministrstvo za gospodarske dejavnosti pripravila tudi načrt projekta industrijske-poslovne cone v Lendavi, ki je vključevala razvoj železniške povezave. Leta 2003 je bil izveden sestanek na Ministrstvu za promet, kjer so skupaj s predstavniki Prometnega inštituta predlagali načine in traso izgradnje železniške povezave med omenjenima krajema.

“Vlado RS pozivamo, da prepozna interese RS za vzpostavitev omenjene železniške infrastrukture ter jo hkrati vabimo v Lendavo, kjer bi želeli gostiti eno od sej Vlade. Pozivamo, da se Vlada seznani s stališčem vseh zainteresiranih deležnikov za vzpostavitev povezave Rédics – Lendava – Beltinci. Vladi RS mora biti razvoj Luke Koper prioriteta. S to železniško povezavo se bo povečal tudi obseg dela in omogočil nadaljnji razvoj Luke. Vzpostavitev železniške povezave nenazadnje prepoznavamo kot dejstvo, da se prebivalci teh krajev, ob obeležju 100. obletnice priključitve Prekmurja matični domovini, povežemo z ostalo Slovenijo. Prometne povezave predstavljajo za ljudi, okolje in gospodarstvo pomemben dvig kakovosti življenja, vrednot in storitev,” je zapisal župan Občine Lendava, Janez Magyar. Pri tem velja omeniti še, da “tako županija Zala kakor županijski sedež zagotavljata popolno politično podporo z namenom, da bi se ta investicija uresničila,” je zapisal Zoltán Balaicz.

In kaj pravi zgodovina?

Da bi z ogrskim železniškim omrežjem povezali zahodne predele takratne županije Zala (ki je do konca 1. svetovne vojne obsegala tudi Međimurje in lendavski okraj današnjega Prekmurja), je bila leta 1890 zgrajena proga, ki je tekla iz Čakovca mimo Lendave, Lentija in Csömödra do županijskega središča Zalaegerszeg, od tam naprej pa do Ukka, ki je imel že prej zgrajeno zvezo s pomembnima železniškima vozliščema Boba in Celldömölk. Po koncu 1. svetovne vojne je promet čez novonastalo mejo pri Dolgi vasi upadel, po koncu 2. svetovne vojne pa je bil odsek med obmejnima postajama Lendava in Rédics ukinjen in demontiran. Po odseku med Čakovcem in Lendavo se še danes odvija tovorni promet predvsem za potrebe lendavske naftne industrije. V času Jugoslavije je obstajal tudi potniški promet med Lendavo in Čakovcem, vendar so ga Hrvaške železnice po razpadu Jugoslavije obdržale le do obmejnega kraja Mursko Središće. (Vir: Wikipedia)