Sveže

Kanalizacija v gričevnatem predelu občine Lendava: Občina v inšpekcijskem postopku

Kanalizacijsko omrežje v gričevnatem predelu občine je želja mnogih tam živečih, a eno so želje, spet drugo pa možnosti. V kolikor bi javno kanalizacijsko omrežje po gričevnatem predelu bilo zgrajeno, bi priključki predstavljali kar tretjino vseh priključkov na območju Občine Lendava. Ravno iz tega razloga je zoper Občino Lendava bil uveden inšpekcijski postopek, ki poleg javne kanalizacije dopušča tudi možnost izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav nad 50 populacijskih enot (PE), torej takšnih čistilnih naprav, kamor bi se lahko priključilo več objektov hkrati.
Inšpektor za okolje Inšpektorata RS za okolje in prostor, območna enota Murska Sobota je Občini Lendava z odločbo pred letošnjim poletjem odredil, da mora v roku do 9.7.2023 zagotoviti, da bo območje gričevnatega predela občine Lendava opremljeno z manjkajočim kanalizacijskim omrežjem, s katerim bo Občina omogočila priključitev tamkajšnjih stavb na javno kanalizacijo, kamor se prišteva tudi mala komunalna čistilna naprava kapacitete več kot 50 PE, s katero upravlja izvajalec javne službe in s katero je možno za skupine objektov zagotoviti opremljanje v primeru, če bi priključitev teh objektov na javno kanalizacijsko omrežje te aglomeracije povzročilo več kot trikrat večje stroške glede na stroške opremljanja z malo komunalno čistilno napravo za to skupino objektov, ali v primeru določenih drugih razlogov.

Občina Lendava je pravočasno (julija 2021) vložila pritožbo zoper prejeto odločbo, s katero je v celoti oporekala naložene ji ukrepe predmetne odločbe. Občina Lendava je utemeljila svojo pritožbo v šestih točkah, ter pozvala pritožbeni organ, da njeni pritožbi ugodi, saj naloženi ukrepi inšpektorja za Občino Lendava niso izvedljivi. Ob tem je navedla, da bo tudi v prihodnje lastnikom teh objektov pomagala s subvencijami pri vgradnji malih komunalnih čistilnih naprav do 50PE. Odločitev drugostopenjskega organa Občina Lendava še ni prejela.

Na območjih, kjer po operativnem programu opremljanja naselij z javno kanalizacijo ni predvidena gradnja javne kanalizacije, so lastniki obstoječih objektov dolžni obstoječe pretočne greznice odstraniti iz uporabe v zakonsko predpisanih rokih in jih nadomestiti z malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN) ali nepretočnimi greznicami, ki morajo ustrezati zakonsko predpisanim standardom glede tehnične izvedbe in čiščenja odpadne vode do takšne stopnje, da niso preseženi mikrobiološki parametri, ki so predpisani za komunalne čistilne naprave. Posamezni uporabniki lahko zgradijo skupno MKČN s pripadajočim kanalizacijskem omrežjem, ki nima statusa javne kanalizacije. S temi objekti upravljajo lastniki stavb, iz katerih se odpadne vode odvajajo na MKČN

Občina Lendava, v skladu z nacionalnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne vode ter Odlokom o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda v občini Lendava, dograjuje manjkajočo kanalizacijsko infrastrukturo v bolj gosto poseljenih območjih občine, kjer zaradi neracionalnosti in predvsem zaradi konfiguracije terena ter plazovitosti območij nikoli ne bo zgrajeno kanalizacijsko omrežje. To se odvija na način vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, vgradnjo in nakup katerih s 1.500 evri fizičnim ali pravnim osebam subvencionira Občina.

Do seda je bilo vgrajenih 91 malih komunalnih čistilnih naprav.