Sveže

Javno podjetje Eko-Park Lendava d.o.o. se bo zadolžilo

Občinski svet občine Lendava je na minuli 7. redni seji soglašal, da se javno podjetje Eko-Park Lendava d.o.o. v letu 2023 namensko zadolži in sicer v višini 217.600 evrov, pri tem pa bo podjetje moralo zagotoviti sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Eko-Park Lendava d.o.o. je dne 6.10.2023 Občini posredovalo vlogo, v kateri je zaprosilo za soglasje k zadolževanju omenjenega javnega podjetja. Podjetje se namreč želi prijaviti na “Javni razpis za sofinanciranje projektov gospodarskih javnih služb ter razvoja družbene infrastrukture C – Komunalna podjetja in javne ustanove.” Podjetje bi v predmetnem razpisu želelo pridobiti posojilo v višini 217.600 evrov za potrebe nabave nove opreme.

88. člen Zakona o javnih financah določa, da se posredni uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva samo, če je z zakonom, ki ureja financiranje občin to dovoljeno in pod pogoji, ki jih določi občinski svet. V istem členu je nadalje določeno, da se skupna višina zadolžitve in izdanih poroštev določi z odlokom, s katerim se sprejme občinski proračun.

Za izdajo soglasja ni bilo ovir, saj je znesek manjši od maksimalno dovoljenega

Zakon o financiranju občin (ZFO-1) v 10.g. členu določa, da se posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja po tem členu se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.

Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2023 v svojem 17. členu določa obseg zadolževanja posrednih uporabnikov občinskega proračuna, javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter drugih pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv in sicer, da se lahko v letu 2023 zadolžijo do skupne višine 400.000 evrov ob soglasju občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Kaj bo podjetje nabavilo?