SvežeIz občinskega sveta Občine Lendava

Javno podjetje Eko-Park bi se zadolžilo in sicer v primeru uspešne prijave na razpis, finančnih posledic za občinski proračun tako ne bo

Občinski svet Občine Lendava je na svoji minuli in hkrati tudi zadnji seji v tem mandatu obravnaval prošnjo javnega podjetja Eko-park, v kateri v podjetju navajajo, da bi se želeli zadolžiti, a le v primeru, da bodo uspešni na enem izmed razpisov. Podjetje bi želelo kupiti za 442.015,58 evrov opreme, v znesek pa je zajeta tudi izgradnja nadstreška za potrebe skladiščenja opreme ter strojev.
Javno podjetje Eko-park Lendava d.o.o. se je konec meseca avgusta z vlogo obrnilo na Občino Lendava zaradi prijave na Javni razpis za sofinanciranje projektov gospodarskih javnih služb ter razvoja družbene infrastrukture – Komunalna podjetja in javne ustanove. Podjetje bi v predmetnem razpisu želelo pridobiti posojilo v višini 442.000 evrov za potrebe nabav nove opreme in investicije v nadstrešek za hrambo opreme za opravljanje gospodarskih javnih služb.

Najprej je bilo potrebno spremeniti člen odloka

Občinski svet občine Lendava je na svoji 16. redni seji, dne 16.12.2020 sprejel Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2022, dne 30.3.2022 pa na svoji 21. redni seji spremembo Odloka o proračunu občine Lendava za leto 2022. Odlok v 16. členu določa obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, da se lahko v letu 2022 zadolžijo do skupne višine 400.000.000 evrov po vsakokratnem predhodnem soglasju občine in pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov.

Ker pa je z Odlokom proračuna Občine Lendava višina zadolževanja posrednih uporabnikov občinskega proračuna dovoljena do višine 400.000,00 evrov , je bilo potrebno hkrati z izdajo soglasja k temu zadolževanju spremeniti 16. člen odloka o proračunu ter povečati višino limita zadolževanja posrednih uporabnikov proračuna Občine Lendava, kar so tudi storili.

Zadolžitev le v primeru uspešne prijave na razpis, posledic za občinski proračun tako ne bo

“Utemeljitev porabe sredstev kredita izhaja iz Vloge za izdajo soglasja k zadolžitvi Javnega podjetja Eko-Park d.o.o. Lendava, s katero nas je javno podjetje seznanilo, da se želi prijaviti na razpis t.i. Ribniškega sklada. Javno podjetje bo v primeru pozitivne odobritve lahko v letu 2022 najelo kredit v višini do 442.000 evrov, stroške zadolževanja pa bo financiralo iz ne proračunskih virov (pričakovani prihodki – lastni viri podjetja iz neproračunskih virov). Navedeno zadolževanje se tako ne šteje v obseg zadolževanja občine, zato v času ročnosti kredita ni finančnih posledic za proračun občine Lendava,” je bilo moč slišati.

Kaj bi podjetje želelo nabaviti oz. zgraditi?

  • Nadstrešek 120 m2-150 m2 za hrambo razne opreme in delovnih strojev, ki so sedaj pod vremenskimi vplivi (104.167,58 EUR)
  • Smetarsko vozilo s kapaciteto 3-4 m3, primerno za pobiranje odpadkov v gričevnatem predelu občine (69.700,00 EUR)
  • Dvigalo-košara za delo na višini – izobešanje zastav, urejanje razsvetljave, dreves, … (47.600,00 EUR)
  • Traktorski greder za potrebe grederiranja makadamskih vozišč (29.000,00 EUR)
  • Mini kanal-jet za odmaševanje kanalizacije (podjetje sedaj najema zunanjega izvajalca, za kar porabi okrog 15.000 evrov letno) (21.800 EUR)
  • Pometalni stroj za ceste po neurjih, zimski službi oz. redno čiščenje cest (142.000 EUR)
  • Manjši modernejši posipalnik za zimsko službo -obstoječi je zastarel in ima težave pri delovanju (27.748,00 EUR)

Javna podjetja se lahko zazdolžijo

Zakon o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO-1) v 10.g. členu določa, da se posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in, če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov. Izdana soglasja po tern členu se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine. Soglasje k zadolžitvi, skladno s tretjim odstavkom 10.g. člena ZFO-1, poda občinski svet.