Iz občinskega sveta Občine LendavaOstalo

Izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, kot ugodnejši ponudnik, dobil Dom starejših Lendava

Občinski svet občine Lendava je na 15. redni seji sprejel Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Lendava. V 5. členu navedenega odloka je določeno, da občina na svojem območju zagotavlja mrežo javne službe pomoč na domu praviloma s sklenitvijo neposredne pogodbe o izvajanju javne službe z javnim socialnovarstvenem zavodom, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje službe pomoči na domu. Tokrat bo omenjeno socialno varstveno storitev izvajal Dom starejših Lendava, prej ga je Center za socialno delo Pomurje, Enota Lendava, do leta 2024.
Storitev “Pomoč družini na domu” na območju Občine Lendava na podlagi sklepa Občine Lendava št. 73/98-KJ z dne 8. 6. 1998, trenutno izvaja Center za socialno delo Pomurje, Enota Lendava. Veljavna pogodba o sofinanciranju izvajanja del in nalog na področju izvajanja javne službe Pomoč družini na domu v Občini Lendava z navedenim izvajalcem je sklenjena do 31.12.2021.

Občina Lendava je dne 30.11.2021 na svoji spletni strani objavila namero o sklenitvi neposredne pogodbe za izvajanje javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju občine Lendava za obdobje treh let. Rok za oddajo ponudb po predmetni nameri je bil do 7. 12. 2021. Postopek odpiranja in vrednotenja prispelih vlog na objavljeno namero je dne 9.12.2021 v prostorih Občine Lendava opravila komisija, imenovana s sklepom župana. Ponudbo na objavljeno namero sta pravočasno podala dva ponudnika in sicer Dom starejših Lendava ter Center za socialno delo Pomurje.

Obe ponudbi sta bili popolni, oba ponudnika sta tudi izpolnjevala zahtevane pogoje. Glede na ponujeno ceno, ki je bila v skladu z 10. točko namere merilo za izbor, je bila ugodnejša ponudba ponudnika Dom starejših Lendava in sicer za vse dni v tednu:

  • Od ponedeljka do sobote 18,83 EUR na efektivno uro (prispevek uporabnika je 6,28 EUR na uro storitve, delež Občine Lendava pa je 12,55 EUR na uro storitve);
  • Ob nedeljah in praznikih pa 20,72 EUR na efektivno uro (prispevek uporabnika je 7,03 EUR na uro storitve, delež Občine Lendava pa je 13,69 EUR na uro storitve).

Ponudnik Dom starejših Lendava je podal ugodnejšo ponudbo od trenutnega izvajalca, kar pomeni, da bo na podlagi rezultata postopka namere omenjeno storitev z 1.1.2022 prevzel novi izvajalec. Veljavna višina subvencije k ceni storitve znaša 60 %.

Pred začetkom izvajanja storitve bo nov izvajalec zaposlil neposredne izvajalce storitve, ki so to delo do sklenitve pogodbe za izvajanje storitve opravljali na območju občine Lendava pri sedanjem izvajalcu, pod vsaj istimi pogoji dela in plačila, na podlagi veljavne zakonodaje in v skladu s standardi in normativi, ki veljajo za navedeno področje. Prav tako bo prevzel vse uporabnike programa pomoči družini na domu v občini Lendava, ki so že vključeni v izvajanje programa pomoči družini na domu, pod vsaj enakimi pogoji nudenja storitve, kot jim to zagotavlja trenutni izvajalec. Storitev bo izvajal v prostorih, v katerih že opravlja enako storitev in mu prostorske možnosti v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo minimalne tehnične pogoje za izvajalce socialno varstvenih storitev, omogočajo izvajanje predmetne socialno varstvene storitve.