Ostalo

Izdana je bila uredba o ratifikaciji sporazuma z Madžarsko za razvoj narodnostno mešanega območja

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju pri gospodarskem in družbenem razvoju narodnostno mešanega območja na obeh straneh slovensko-madžarske meje, ki je bil sklenjen 21. februarja 2022 v Lendavi.
Slovenija in Madžarska sta se 6. novembra 1992 s Sporazumom o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji zavezali, da bosta zagotovili gospodarski in družbeni razvoj območij, na katerih živita obe manjšini.

Z namenom enakopravnega gospodarskega in infrastrukturnega razvoja narodnostno mešanih območij na obeh straneh meje in kot dopolnitev že vzpostavljenega sodelovanja, je bil 21. februarja 2022 v Lendavi sklenjen nov sporazum. Omogočal bo odpravljanje razvojnih zaostankov, krepil sposobnost črpanja sredstev iz Evropskega združenja za teriorialno sodelovanje (EZTS) Muraba in nadaljnji socialno ekonomski in splošni družbeni razvoj obeh manjšin. Sporazum med drugim obe državi zavezuje k sodelovanju z EZTS Muraba pri pripravi strategije in večletnega razvojnega programa, usklajevanju vsebin in ukrepov ter enakemu finančnemu prispevku obeh držav za izvedbo razvojnega programa.

Dogovor, ki v naslednjih 5 letih zagotavlja 25 milijonov evrov za pomurske Madžare in 25 milijonov evrov za porabske Slovence

Republika Slovenija od leta 2017 izvaja razvojne programe na območju, kjer živi madžarska narodna skupnost, Madžarska pa je leta 2020 začela z izvajanjem razvojnega programa na območju v Porabju, kjer živi slovenska narodna skupnost. Na podlagi sporazuma je bil oblikovan razvojni program, v katerem bodo zagotovljena dodatna finančna sredstva za obdobje 2022–2026, ki bodo omogočila odpravljanje zaostankov tako v gospodarskem razvoju kot pri zagotavljanju ustreznega okolja za delovanje manjšinskih medijev, kulturnih in izobraževalnih ustanov. Pri slednjem Vlada Republike Slovenije izpostavlja nujnost izboljšanja materialnih pogojev za delovanje slovenske narodne skupnosti v Porabju. Poseben poudarek bo namenjen mladim generacijam in zagotavljanju možnosti za ohranjanja jezika in kulture narodne skupnosti kot tudi poslovnih in zaposlitvenih priložnosti v domačem okolju.

Uvrstitev projektov Ustanovitev in delovanje “vzorčne kmetije” ter Razvoj kmetijstva v okviru “vzorčne kmetije” v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025

Vlada je na dopisni seji sprejela sklep, da se Iz evidenčnega projekta “Ustanovitev zadruge kmetijstva in vinogradništva” izločita in v veljavni Načrt razvojnih programov (NRP) 2022-2025 uvrstita naslednja projekta:

  •  Ustanovitev in delovanje “vzorčne kmetije”,
  •  Razvoj kmetijstva v okviru “vzorčne kmetije.

Cilj projektov je podpora razvoju kmetijskih in živilskih dejavnosti na narodnostno mešanem območju v Pomurju z vzpostavitvijo vzorčne kmetije. Le ta bo dostopna vsem državljanom Republike Slovenije in drugim obiskovalcem. Na vzorčni kmetiji se bodo spodbujale in organizirale razvojne, raziskovalne, izobraževalne ter druge nepridobitne dejavnosti s področja kmetijske proizvodnje, ki bodo namenjene spodbujanju razvoja odpornega in konkurenčnega kmetijstva na tem območju.

Dejavnosti na kmetiji bodo prispevale k ohranjanju narodne identitete pripadnikov madžarske narodne skupnosti. Z aktivnostmi spodbujanja razvoja kmetijstva se želi ozavestiti kmetijske proizvajalce ter širšo javnost o pomenu kmetijske proizvodnje za razvoj podeželja na območju, v katerem živi madžarska narodna skupnost, in o razvojnih možnostih ter priložnostih v kmetijstvu. Vzorčna kmetija bo predstavljala stično točko primerov dobrih praks za področje kmetijstva in nudila vse potrebne informacije, znanje, priporočila in druge nepridobitne storitve za spodbujanje razvoja kmetijstva. Za izvedbo obeh projektov bo namenjenih 8 milijonov evrov.