Ostalo

INFOGRAFIKA: Takšno je stanje podzemnih voda pri nas

Računsko sodišče je na Ministrstvu za okolje in prostor revidiralo učinkovitost dolgoročnega ohranjanja virov pitne vode v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017. Poročilo je bilo na spletni strani Računskega sodišča objavljeno včeraj, rezultati pa so, vsaj kar se tiče Pomurja, zaradi vsebnosti nitratov, porazni.
Vire pitne vode v Sloveniji predstavljajo predvsem podzemna vodna telesa (v Sloveniji jih je 21), ki jih napajajo različna površinska vodna telesa (teh je v Sloveniji 155). Za dolgoročno ohranjanje virov pitne vode so zaradi medsebojne povezanosti pomembna vsa, tako podzemna kot tudi površinska vodna telesa.

Ministrstvo je oceno kemijskega stanja podzemnih vodnih teles, pripravljeno na podlagi podatkov monitoringa za preteklo 6-letno obdobje. Kemijsko stanje 18 podzemnih vodnih teles je ocenilo kot dobro, 3 pa kot slabo. Slabo kemijsko stanje je bilo ocenjeno za podzemna VT Savinjska kotlina, Dravska kotlina in Murska kotlina zaradi previsoke vsebnosti nitratov v vodi, za podzemno vodno telo Dravska kotlina pa tudi zaradi prevelike vsebnosti atrazina. Posebej je poročalo o rezultatih monitoringa podzemne vode na vodovarstvenih območjih. Ugotovilo je, da so bile v letu 2015 od 59 črpališč pitne vode na 9 merilnih mestih presežene mejne vrednosti vsebnosti nitrata, atrazina, desetil-atrazina, metolaklora ter bromacila iz Uredbe o stanju podzemnih voda in Pravilnika o pitni vodi.