Ostalo

Hram kulture: Gledališka in koncertna dvorana je v teh dneh postala polnoletna

Investicija “Kulturni dom Lendava” se je pričela leta 1995 s sklenitvijo sporazuma med Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije, Uradom za zamejske Madžare Republike Madžarske, Občino Lendava in Madžarsko samoupravno skupnostjo Občine Lendava o zagotavljanju materialnih sredstev za izgradnjo kulturnega doma.
Sporazum je določal, da bo R. Slovenija zagotovila 2/3 finančnih sredstev, preostali trije podpisniki pa bodo zagotovili 1/3 finančnih sredstev za izgradnjo kulturnega doma. Leta 1995 je bila prav tako sklenjena pogodba med Občino Lendava in Ministrstvom za kulturo o sofinanciranju gradnje kulturnega doma v Lendavi v skladu z republiškim programom kulture za leto 1995. Ministrstvo za kulturo se je zavezalo s to pogodbo, da bo prispevalo delež sredstev v skupni višini 72.857.000,00 SIT (304.026,87 EUR). Občina se je zavezala izbrati najugodnejšega izvajalca del preko javnega naročila. Izbrani izvajalec je bilo podjetje ING-GRA d.o.o.

Pogodbena vrednost z izvajalcem del je znašala 830.865.931,00 SIT (3.467.142,09 EUR)

Leta 1996 je bila sklenjena pogodba o gradnji kulturnega doma v Lendavi med Ministrstvom za kulturo in Občino Lendava. V tej pogodbi je sprejeta predračunska vrednost gradnje v višini 830.865.931,00 SIT (3.467.142,09 EUR) (delež ministrstva je znašal 548.371.514,00 SIT (2.288.313,78 EUR), občinski delež pa 282.494.417,00 SIT (1.178.828,31 EUR)), določen je bil prav tako terminski plan gradnje ter plan financiranja. Leta 1997 je bila sklenjena pogodba za nadzor in investicijski inženiring pri izgradnji kulturnega doma Lendava med Občino Lendava in izvajalcem – INK, Zmago KAJBA s.p.

V letu 1998 je bil sklenjen aneks k pogodbi o gradnji kulturnega doma v Lendavi, s katero je bilo ugotovljeno, da je dne 1.2.1998 prišlo do sporazumnega prenehanja gradbene pogodbe med Občino Lendava in izbranim izvajalcem – podjetjem ING-GRA d.o.o. zaradi stečajnega postopka navedenega podjetja. Z memorandumom z dne 12.5.1998 so se podizvajalci dogovorili o nemotenem dokončanju investicije izgradnje kulturnega doma Lendava. Občina Lendava je z vsakim podizvajalcem posebej podpisala tudi pogodbe.

K pogodbi o gradnji kulturnega doma v Lendavi je bil leta 1998 sklenjen drugi aneks. V tem aneksu sta pogodbeni stranki ugotovili, da so nastala dodatna dela v višini 30.154.284 SIT (125.831,60 EUR). Sledil je dogovor, da bo Ministrstvo za kulturo prispevalo 20.000.000 SIT (83.458,521 EUR), Občina Lendava pa 10.154.284 SIT (42.373,076 EUR).

Investicijska dela na objektu so se ustavila z letom 2000

V letu 2003 se je ponovno pristopilo k investiciji za dokončanje Kulturnega doma Lendava. Z julijem 2003 je bil potrjen investicijski program za dokončanje investicije, katere predračunska vrednost v tekočih cenah je bila 411.923.278 SIT (1.718.925,38 EUR). Finančna sredstva za dokončanje so bila zagotovljena s strani Ministrstva za Kulturo Republike Slovenije 200.000.000 SIT (83.458,521 EUR), s strani Republike Madžarske v vrednosti 94.600.000 SIT (394.758,80 EUR) ter s strani Občine Lendava v vrednosti 117.323.278 SIT (489.581,36 EUR). Investicija se je zaključila julija 2004.