Sveže

Hotiza: Brezovec del bo Mirišče (tudi uradno), kot kaže, postalo še letos

V letu 2020 je bila sprejeta sprememba Odloka o imenovanju in preimenovanju ulic v mestu Lendava – Lendva in imenovanju ulic v naseljih na območju občine Lendava. Razlog sprememb odloka je bil v razsodbi Arbitražnega sodišča v zvezi z določitvijo meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, s katero je bilo odločeno, da naselje Brezovec del, ki se je nahajalo na Hrvaškem katastru pripada Republiki Sloveniji in s tem posledično pripada Občini Lendava. Tako je v letu 2020 s sprejeto spremembo odloka bilo določeno, da se naselje Brezovec del priključi naselju Hotiza ter se vključi v ulični sistem Hotiza z imenom ulice Mirišče.
Po uveljavitvi sprejetega odloka, je le-ta bil posredovan Geodetski upravi, ki pa določila odloka zaradi presplošnih določb oziroma zaradi neusklajenosti grafičnega dela z evidencami GURS ni mogla izvesti na izvedbeni ravni. Zato je bil Občini podan predlog, da sprejme poseben odlok, s katerim bo določila spremembo območja naselja Hotiza in s katerim bo določila mejo ali opis območja naselja, kar mora biti določeno tako, da omogoča evidentiranje sprememb podatkov o območjih naselij v registru prostorskih enot. Mnenje Ministrstva za okolje in prostor – Geodetske uprave RS glede priključka naselja Brezovec del k naselju Hotiza in imenovanju nove ulice v naselju Hotiza z imenom Mirišče, je bilo pridobljeno že v času sprejema predhodno navedenega odloka.

Občinska uprava je nato pripravila predlog novega Odloka o spremembi območja naselja Hotiza in o spremembi poimenovanja ulic na območju občine Lendava ter ga posredovala Geodetski upravi v presojo. Mnenje Geodetske uprave RS k predlogu Odloka o spremembi območja naselja Hotiza, je občinska uprava prejela v začetku julija tega leta in po izvedeni naknadni uskladitvi grafičnega dela /kartografski prikaz/ predloga odloka (priloga) pripravila predlog odloka, ki ga bo septembra dala občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.

Tako se sedaj območje naselja Brezovec del, ki se priključi naselju Hotiza, imenuje ulica z imenom Mirišče, ki obsega območje od parcelne številke 3063 do parcelne številke 3132 k.o. Hotiza v dolžini 500 metrov, ter zajema stavbe z dosedanjimi naslovi Brezovec del 3, 3a, 4, 4a, 5. Meja območja naselja Hotiza se spremeni tako, da se poveča za območje naselja Brezovec-del, ki po novem obsega zemljišča od parelne številke 3000, do parcelne številke 3139, k.o. Hotiza. Območje na katerem so te parcele pripada naselju Hotiza in so prikazane v Registru prostorskih enot. Kartografski prikaz s prikazom spremenjenega območja naselja Hotiza je sestavni del odloka.

Z veljavnostjo odloka bo izvedena geodetska uskladitev območja Hotiza z dejanskim stanjem, kar pomeni uskladitev vseh verodostojnih evidenc in baz podatkov, ki se nanašajo na to področje. Dosedanje območje naselja Brezovec del se bo po priključitvi naselju Hotiza vključil v
ulični sistem na območju naselja Hotiza. Ulica se bo tako od takrat tudi uradno imenovala Mirišče.

Rumena črta: Državna meja
Rdeča: Ulica Mirišče