Ostalo

FOTO: Z izvedbo rekonstrukcije Čistilne naprave Bistrica, Občina Črenšovci rešuje problematiko čiščenja odpadnih vod

Z izvedbo rekonstrukcije Čistilne naprave Bistrica Občina Črenšovci rešuje problematiko čiščenja odpadnih vod, na katero je že nekaj let opozarjal inšpektorat za okolje. Omenjena čistilna naprava čisti odpadne vode iz naselij Gornja, Srednja in Dolnja Bistrica, ta pa zaradi dotrajanosti in neustrezne tehnologije biološkega čiščenja ni več zmogla zagotavljati zakonsko predvidenih mejnih vrednosti na izpustu v reko Muro.
“Izvedba celovite rekonstrukcije komunalne čistilne naprave Bistrica, ki bo zagotovila primerno čiščenje komunalne odpadne vode za 2500 populacijskih enot, poteka skladno s terminskim planom kljub epidemiološkim razmeram v državi. Pogodbeni rok dokončanja projekta je konec leta 2020. Vsa potrebna oprema je dobavljena, trenutno se zaključujejo zidarska dela na biološkem reaktorju, sočasno pa se izvajajo strojne povezave med upravljavsko stavbo in zunanjimi enotami ter inštalacije znotraj upravljavske stavbe,” je za naš spletni portal dejala županja Občine Črenšovci, Vera Markoja.

Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo obeh čistilnih naprav v občini Črenšovci je bila izdelana že leta 2016, stroške izdelave slednje v višini 69.000 EUR je odobril takratni občinski svet. Investicijski program je bil izdelan meseca 2019. “Glede na dosedanji potek del lahko pričakujemo, da bodo dela zaključena znotraj pogodbenega roka, v kolikor ne bo dodatnih težav z vremenom ali dodatnih zaostritev nacionalnih ukrepov na področju delovanja gradbišč. V času sanacije poteka primarno čiščenje odpadne vode z dodatnim usedanjem, skladno z gradbenim dovoljenjem, po končani sanaciji pa bo postopek čiščenja potekal v treh fazah z mehanskim in dvostopenjskim biološkim procesom, kar bo zagotavljalo predpisano učinkovitost,” je še dejala županja.

Izvajalec del je podjetje CID d.o.o. iz Kopra, podizvajalec del pa je podjetje Legartis d.o.o. iz Lendave. “Za leto 2020 imamo v proračunu za namen sanacije čistilne naprave v Bistrici zagotovljenih 631.800 EUR, kar predstavlja največjo investicijo v tem letu,” je zaključila Markojeva.