Ostalo

FOTO: V Trimlinih poteka sanacija vodovodnega omrežja

Občina Lendava se je lotila investicijskega vzdrževanja vodovodnega omrežja. Sanacijska dela se bodo odvijala na treh odsekih: Rudarska ulica v Petišovcih (zamenjava cevi) -tukaj je nekaj dela že bilo postorjenega, Trimlini (navezava priključkov) -tukaj dela trenutno potekajo in obnova vodovoda v naselju Kapca.
Občina Lendava se je lotila investicijskega vzdrževanja vodovoda v treh naseljih in sicer v Petišovcih (Rudarska ulica) v Trimlinih (navezava priključkov), ter na Kapci (kompletna obnova vodovoda), kjer pa se dela še niso začela. V Petišovcih je nekaj dela že bilo storjenega, trenutno se dela pospešeno izvajajo na območju starega dela naselja Trimlini, največji zalogaj, obnova vodovoda v naselju Kapca, pa bo, kot kaže, sledila na zadnje. Vsa dela izvaja lendavski gradbinec, Legartis.

V Rudarski ulici v Petišovcih bo opravljena zamenjava obstoječega vodovoda. Predviden vodovod se bo izvedel ob obstoječem vodovodu profila DN80, ki do izgradnje novega vodovoda ostane v funkciji. Predvidena je tudi izvedba novih vodovodnih priključkov – prevezav obstoječih hiš. Predvidena dolžina izvedbe sekundarnega voda je okrog 270 metrov, premera DN110.

V naselju Trimlini bo opravljena prevezava hišnih priključkov in sicer na poteku lokalne ceste LC 207461. Priključki se bodo zamenjali v dolžini okrog 650 metrov. S tem želi Občina Lendava prevezati priključke objektov iz starega vodovoda v naselju Trimlini, na vodovod, ki je bil zgrajen v letu 2015, profila DN110, saj se na starem omrežju, ki je bilo zgrajeno okrog leta 1970, pogosto pojavljajo okvare.

Povsem drugače bo na Kapci, kjer bo v treh ulicah zgrajen nov sekundarni vodovodni sistem. V naselju se bo ob Glavni, Šolski in Polanski ulici zaradi dotrajanosti in neustreznosti glede požarne varnosti izvedlo novo sekundarno vodovodno omrežje v dolžini 468,50 metrov ob obstoječih ceveh, ki se bodo po vzpostavitvi sistema opustile. Vodovodno omrežje se bo izvedlo iz PE alkaten cevi.