Sveže

FOTO: Turnišče: Obeležili občinski praznik

Minulo nedeljo se je v gostišču Pri studencu v Nedelici odvila osrednja slovesnost ob občinskem prazniku občine Turnišče. Občinski praznik so prvič po dveh letih izvedli v živo. Med drugim so podelili tudi občinska priznanja, priznanja župana ter športna priznanja.
“Sama epidemija je pomembno vplivala na naša življenja in na izvedbo prireditev in srečanj na občinski ravni v preteklih dveh letih, v tem letu pa se je družbeno življenje v občini vrnilo v stare utečene tirnice. Tako smo na občinski ravni izvedli obe največji prireditvi v občini, to je kramarjev sejem ob veliki maši, s prireditvijo Varaška noč 2022 in Ferencovo senje. Sam nabor prireditev smo razširili z dvema novima prireditvama v sklopu praznovanj ob prej omenjenih praznikih. V dneh praznovanja Velike maše smo organizirali drugo srečanje upokojencev v občini, ob Ferencovem senju pa prvo srečanje cehov Občine Turnišče, sprva treh tradicionalnih cehov, v nadaljevanju pa se bodo srečanju pridružili tudi drugi delujoči cehi po posameznih vaseh. Vse te prireditve smo seveda organizirali skupaj z društvi, ki so tudi sama pripravila oz. izvedla številne prireditve,” je uvodoma dejal župan Občine Turnišče, Borut Horvat.

Tudi na področju izvajanja načrtov in ciljev so si v Turnišču zastavili v letošnjem letu visoke cilje, ki so jih morali tekom leta preoblikovati zaradi vpliva vojne v Ukrajini na gospodarstvo in na zagotavljanje prepotrebnih resursov oz. materialov. Ob tem so se morali soočiti s krizo na področju energentov, dobav materialov in pomanjkanju delovne sile izvajalcev. Le-to je vplivalo na načrte v luči optimizacije posameznih projektov in razvrščanja le teh po prioritetah, je še dejal Horvat.

“Kljub vsemu navedenemu smo tudi v letošnjem letu sledili ciljem mobilnosti za naše občane s povezovanjem in izgradnjo cest in ulic, parkirišč in izposojevalnice koles pri cerkvi. Pri tem smo v celotnem mandatu povezali vse kraje v občini s kolesarskimi povezavami ter dvema sosednjim občinama Dobrovnikom in Veliko Polano, dogradili parkirišče pri cerkvi, razširili parkirišče pri Zdravstveni postaji, sofinancirali gradnjo ceste skozi vas Gomilica, izgradili cesto od rondoja v Turnišču do pokopališča v Nedelici, asfaltirali ulice v Turnišču, izgradili pločnik ob lokalni cesti v Nedelici ter asfaltirali del dvorišča pri OŠ Turnišče. Del sredstev smo stalno vlagali v izboljšanje bivanja naših najmlajših v šoli in vrtcu z dograditvijo vrtca, obnovo sanitarij in tal v igralnicah, obnovo tehnične učilnice v Osnovni šoli Turnišče in nabavo sodobnih omaric za shranjevanje osebnih predmetov učencev višje stopnje ter poskrbeli tudi za njihovo razigranost na novih igralih v Nedelici in Renkovcih,” je v nadaljevanju pojasnil župan.

Borut Horvat

Poleg skrbi za najmlajše naše prebivalce občine je pomembno za razvoj občine tudi omogočanje stanovanjske gradnje in spremljajočih objektov ter vlaganje v zdravstveno varstvo na področju občine. Po pridobitvi zasebnega investitorja se že kažejo obrisi novega stanovanjskega naselja Pasike v Turnišču, po vaseh pa se privlačnost občine odraža v samostojnih gradnjah stanovanjskih enot.

Na področju zdravstvenega varstva so bili uspešni na razpisu Ministrstva za zdravje in pridobili nepovratna sredstva za dokončno obnovo prostorov Zdravstvene postaje Turnišče, ko bodo poleg že obnovljenih sanitarij, čakalnice, zobozdravstvene ambulante in sobe za patronažo pridobili dve ambulanti splošne medicine ter prostore za referenčno ambulanto. Želja vseh v Turnišču je, da bi po koncu obnove pridobili še dodatnega zdravnika splošne medicine.

V skrbi za rekreacijo prebivalcev občine so v vseh krajih namestili fitnese v naravi ter preselili na novo lokacijo obstoječi fitnes in razširili njegovo ponudbo z dodatnimi dejavnosti, ki jih ponuja najemnik. Posebno pozornost so namenili tudi potrebam športnikov, ki se aktivno ukvarjajo s športom v raznih združenjih s sofinanciranjem izgradnje sodobnih namakalnih sistemov na vseh nogometnih igriščih v občini, pozabili pa niso niti na obnovo igrišča z umetno travo pri šoli ter na postavitev balinišča pri Polanščekovi domačiji.

“Tudi naši rekreativci se lahko gibljejo po občini ob osvetljenih kolesarskih stezah in peš poteh, ki povezujejo naše kraje. Kot smo si zadali na začetku našega mandata pa tudi strmimo k izboljšanju osvetlitve naših ulic in poti ter se spopadamo z izzivi odvodnjavanja po vaseh. Kot plod uspešnih prijav na različne razpise smo pridobili nepovratna sredstva iz razpisov Lokalnih akcijskih skupin za projekte Šport za vse generacije, Skrbna skupnost za skupen razvoj, Odkrij nas, Luštna tržnica, Kolesarska veriga na podeželju in Zipline vinarium. Tukaj smo iz Dogovora za razvoj regij v okviru sredstev EU in nacionalnih sredstev uredili Kolesarsko povezavo Turnišče – Dobrovnik, poskrbeli za investicijo v Gospodarsko cono Turnišče ter iz razpisov posameznih ministrstev priskrbeli sredstva za rekonstrukcijo Zdravstvene postaje Turnišče in za rekonstrukcijo čistilne naprave Turnišče,” je še dejal Borut Horvat.

Nekateri od projektov so seveda odvisni od posluha države ter razpisov za nepovratna sredstva. Tako si želijo na vseh področjih svoje delovanje še nadgraditi in ga zaokrožiti. To so projekti ki so v teku ali v načrtovanju:

 • Dokončanje Rekonstrukcije čistilne naprave Turnišče,
 • izgradnja dodatnega oddelka vrtca,
 • izgradnja kolesarske steze Gomilica – Lipa in Gomilica križ do hodnika v vasi,
 • izgradnja pločnika v Nedelici III. faza,
 • zamenjava svetilk javne razsvetljave ob državni cesti skozi vasi Turnišče in Renkovci,
 • izgradnja manjkajoče javne razsvetljave po vaseh,
 • nadaljevanje odvodnjavanja po vaseh,
 • načrtovanje kolesarskih povezav s sosednjimi občinami v smeri Renkovci – Dobrovnik, Renkovci – Beltinci, Gomilica romi – Črenšovci in Turnišče – Radmožanci.

Nekatere od naštetih so že v fazi načrtovanja in priprav na izvedbo, ki pa bo odvisna od načrtov države:

 • Nadaljnje vlaganje v najmlajše z vlaganji v vrtec in osnovno šolo,
 • obnovo igral v vaseh Turnišče in Gomilica,
 • spodbujanje priseljevanja in gradnje stanovanjskih enot – npr. Pasike, stanovanjskega bloka v Turnišču, spodbujanje individualnih gradenj po vaseh.
 • Skrb za naše študente s spodbudami v obliki denarne nagrade za uspeh,
 • podelitev občinskih štipendij in
 • vključevanjem mladih v delovanje društev v občini.

“Še posebno pozornost bomo morali namenjati programom za starejše in hkrati krepitvi medgeneracijskega sodelovanja in povezovanju društev v občini. Posebna pozornost bo tudi namenjena domači lokalni pridelavi in ponudbi izdelkov ter proizvodov, spodbudam na področju turizma in gospodarstva,” je zaključil župan Občine Turnišče, Borut Horvat.

Dobitniki priznanj:

Dobitniki občinskih priznanj:

 • Ivanka MUHVIČ – za dolgoletno pomoč v Kulturnem društvu Rdeči zvonček Nedelica
 • Marija ŠČAP – za dolgoletno delo v Društvu kmetic Turnišče
 • Jožef PAL – za dolgoletno pomoč v krojaškem cehu in prispevek k ohranjanju zgodovinske dediščine
 • Simo TEŠIĆ – za dolgoletno pomoč v društvih v občini Turnišče
 • Matej OŠLAJ – za dolgoletno pomoč v društvih, ki delujejo v vasi Gomilica in občini Turnišče
 • Stanislav KOROŠA – za dolgoletno uspešno delo v Obrtno podjetniški zbornici Lendava in v društvih ter cehih
 • Prostovoljno gasilsko društvo Gomilica – za 90 let delovanja na področju prostovoljnega gasilstva
 • Prostovoljno gasilsko društvo Renkovci – za 90 let delovanja na področju prostovoljnega gasilstva
 • Župnijska karitas Turnišče – za 30 let delovanja na področju karitativne dejavnosti
 • Mladinsko športno in kulturno društvo Sunčenca Gomilica – za 20 let delovanja na športnem in kulturnem področju
 • Kolesarski klub Varaški šujstri – za 10 let delovanja na področju ohranjanja kulturne dediščine

Dobitniki priznanja župana:

 • Gloria VERBANČIČ – za uspešno opravljeno poklicno maturo v letu 2022 – Zlata maturantka
 • Vito HOUBAR – za uspešno opravljeno poklicno maturo v letu 2022 – Zlati maturant
 • Inja LEBAR – za naziv Miss Turizma Slovenije

Dobitniki športnih priznanj:

Pokal in naziv “Priznanje občine Turnišče za naziv športna ekipa leta 2022”
 • Članska ekipa s puško Strelskega društva Štefan Kovač Turnišče

Pokal in naziv “športnika leta 2022” v članski konkurenci

 • Tomi HORVAT

Pokal in naziv “športnika leta 2022” v mladinski konkurenci

 • Tim KOREN