Ostalo

FOTO: Občni zbor Območnega združenja slovenskih častnikov Lendava

Včerajšnji pozni popoldan, natančneje ob 17.00 uri se je v zgornjih prostorih restavracije Troica odvil redni letni občni zbor Območnega združenja slovenskih častnikov Lendava. Udeležila se ga je dobra tretjina članov.
Včeraj, ob 17.00 uri se je v zgornjih prostorih restavracije Troica odvijal redni letni občni zbor Območnega združenja slovenskih častnikov Lendava. V dobri uri in pol so prisotni člani, teh je bilo okrog 20, izčrpali dnevni red, ki je bil sestavljen iz enajstih točk, kljub vabilom, pa na omenjenem občnem zboru ni bil prisoten noben župan Občin iz območja UE Lendava. Po tem, ko je bil s strani prisotnih članov sprejet dnevni red, se je občni zbor lahko tudi dejansko začel. Delovno predsedstvo so sestavljali naslednji: Mirko Sankovič (predsednik), Janez Žalik in Štefan Kepe. Za zapisnikarja je bil izbran Branko Bratkovič, overovatelja zapisnika pa sta bila Vlado Bratkovič in Milan Gerenčer.

Letni program je bil, kot je dejal predsednik predsednik Robert Lenarčič, uresničen ob pomoči vseh članov združenja. Razdeljen je bil na osem programskih sklopov, pri izvajanju programa pa je lahko sodeloval prav vsak član, izvajanje pa je bilo odvisno seveda od razpoložljivih finančnih sredstev in organiziranosti članov. Minulo leto so negovali srečanja z župani in poudarili podpis sporazumov o sofinanciranju, a so bili manj uspešni pri kadrovski krepitvi članov slovenske vojske. Veliko je bilo narejenega pri spodbujanju domoljubja, udeležili so se strelskih tekmovanj, bili so zelo dejavni na področju spominske dejavnosti in izpostavili sodelovaje na prireditvi ob stoti obletnici priključitve Prekmurja k Sloveniji ter pri odkritju prenovljene spominske plošče braniteljem mostu v vojni za Slovenijo. Izpostavili so sodelovanje pri kulturno-družbenih dejavnostih, pripravo programa ob pomniku vojne za Slovenijo v Dolgi vasi, omenili pa so še, da so se udeležili številnih proslav in dogodkov. Sodelovali so pri seznanitvi mladih z vojaško obveznostjo v Beltincih, srečevali pa so se tudi s prijatelji po Sloveniji in izven meja.

Omejeno območno združenje je imelo v minulem letu imelo realiziranih 3.992 evrov prihodkov in 3.469 realiziranih evrov odhodkov. Na dan 31.12.2019 je na bančnem računu ostalo 7.149 evrov, razlika prihodkov nad odhodki je bila torej 523 evrov. Iz leta 2018 je bilo prenesenih 6.626 evrov sredstev. Na delovanje društva nadzorni odbor ni imel pripomb, vsa poročila pa so bila sprejeta.

Predlog programa dela za letošnje leto je združenje že pričelo realizirati, program pa je tudi tokrat razdeljen na osem programskih sklopov: Organizacijsko-statutarna dejavnost, vojaško strokovna dejavnost, spominsko-domoljubna in protokolarna dejavnost, kulturno-družabna in športno-rekreativna dejavnost, informativna, publicistična in založniška dejavnost, kadrovska, finančna in logistična strokovna dejavnost, dejavnost zdravstvene, psiho-socialne in materialne podpore članstvu, mednarodno sodelovanje ter sodelovanje in podpora slovenske vojske, sorodnih organizacij ter drugih subjektov. Približno enak lanskemu letu je tudi finančni načrt združenja. Predlog Bruna Pintariča, za dvig članarine iz 12 na 15 evrov, so prisotni zavrnili.