Sveže

Ekonomska cena Vrtca Lendava se je s 1. junijem v povprečju namesto za 30, podražila za 16 odstotkov

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, se uskladitev cen praviloma izvaja enkrat letno oziroma če pride do bistvenih sprememb elementov, ki vplivajo na ekonomsko ceno. Do sprememb bistvenih elementov je prišlo že lani v mesecu oktobru, zaradi dviga plač javnim uslužbencem, povišanja regresa za prehrano ter povišanja regresa za letni dopust 2022.
Zaradi zgoraj navedenega povišanja stroškov je Vrtec Lendava novembra 2022 občini posredoval predlog novih cen programov Vrtca Lendava. Prejeti novembrski predlog cen programov Vrtca Lendava je bil uvrščen na januarsko sejo Občinskega sveta Občine Lendava. Župan Občine Lendava je na takratni seji ob obravnavi vloge Vrtca Lendava občinskemu svetu predlagal, da naj še ne odloča o novem predlogu, saj zaradi naraščajočih cen energentov, dviga plač pomočnicam vzgojiteljic in povišanja minimalne plače predlagane cene programov Vrtca Lendava iz novembra niso dokončen predlog za letošnje leto, saj le-ta ne zajema vseh povišanj.

Prav tako tudi s strani državnega proračuna še ni bilo dokončno opredeljeno, iz katerega naslova se bodo krili vsi dodatni stroški. Tako je bila na seji sprejeta odločitev, da se začasno ohranijo cene programov Vrtca Lendava iz leta 2022 in ko bodo znani vsi parametri, torej celotno zvišanje stroškov in tudi viri za njihovo kritje, naj Vrtec Lendava na podlagi znanih dejstev pristopi k pripravi novega predloga uskladitve cen. Med tem časom se je vodstvo omenjenega javnega zavoda zamenjalo.

Zaradi kompleksnosti določitve nove ekonomske cene programov Vrtca Lendava in opredelitve potrebnih finančnih sredstev za delovanje javnega zavoda v letu 2023 kot posledice višjih stroškov za izvajanje predšolske dejavnosti je župan Občine Lendava po seji občinskega sveta predlagal, da se ustanovi veččlanska delovna skupina, ki bo natančno proučila predlog potrebnih finančnih sredstev za financiranje dejavnosti vrtca, ter opravila analizo vseh elementov, ki so podlaga za izračun ekonomske cene programov Vrtca Lendava, s ciljem optimizirati ceno.

Vrtec Lendava je v začetku februarja 2023 občinski upravi poslal nov predlog cen programov Vrtca Lendava, ki bi naj veljale v letu 2023 in v katerem so bila zajeta vsa zvišanja stroškov ter poračun stroškov iz naslova sprejetih državnih ukrepov v letu 2022 in v začetku leta 2023. Delovna skupina, ki je bila sestavljena iz treh predstavnikov občinske uprave in treh iz Vrtca Lendava, je prejet predlog temeljito proučila. Na več delovnih sestankih so bili na novo preračunani in usklajeni materialni stroški zavoda, stroški živil ter nenazadnje stroški dela, ki predstavljajo največji vpliv na ceno programov Vrtca Lendava. Na novo so bili preračunani tudi prihodki, ki jih zavod prejema iz državnih virov (sofinanciranje drugega in tretjega otroka, dvojezičnost, refundacije ZZS, ipd.).

Na podlagi več usklajevalnih sestankov je delovna skupina prišla do končnih izhodišč in izračunov elementov cene programov Vrtca Lendava ter oblikovala končen predlog, ki je posredovan v obravnavo občinskemu svetu Občine Lendava.

Primerjava cen programov Vrtca Lendava po prejetih predlogih Vrtca Lendava in končnem predlogu delovne skupine

Iz preglednice je razvidno, da je delovna skupina kar se da v največji meri racionalizirala vse elemente, ki so predmet oblikovanja cen programov Vrtca Lendava ter jih uskladila s predvidenimi prihodki javnega zavoda za izvajanje predšolske dejavnosti. Slednje pomeni, da se občinskemu svetu v potrditev predlagajo cene programov, ki jih je predlagala delovna skupina in katerih zvišanje v primerjavi z veljavnimi cenami znaša pri enotni ceni 15,89 odstotkov.

Občina je v začetku marca od Skupnosti občin Slovenije prejela tudi priporočila glede stroškov izvajanja predšolske vzgoje. Namreč Skupnost občin Slovenije je naredila analizo glede naraščajočih stroškov po letih ter na podlagi slednje občinam izdala priporočilo, da je stroške potrebno upoštevati pri določanju ekonomske cene programov Vrtca Lendava, kot to opredeljuje metodologija. Prav tako je bila narejena analiza zviševanja cen glede na znano zvišanje stroškov in vpliv na ekonomsko ceno vrtcev. Iz slednje izhaja, da bi se naj cene programov v vrtcih zvišale v povprečju v višini od 12 do 16 odstotkov.

Delovna skupina v predlogu potrditve novih cen programov Vrtca Lendava občinskemu svetu predlaga tudi, da se ohranijo subvencije za znižano plačilo vrtca staršev iz naše občine. Kar pomeni, da se staršem otrok, za katere je Občina Lendava po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v Vrtec Lendava cena programa v oddelku prvega starostnega obdobja zniža tako, da plačajo 70 EUR nižjo ceno programa, v kombiniranem oddelku in oddelku 3-4 let se cena programa zniža za 42 EUR ter v oddelkih drugega starostnega obdobja se cena programa zniža za 53 EUR. Ocenjeni stroški iz naslova subvencioniranja znižanega plačila staršev iz naše občine za leto 2023 znašajo v višini okrog 232.236,00 evrov.

Občinskemu je bilo predlagano tudi, da se ohranijo vse ostale ugodnosti za starše, ki jih lahko le-ti uveljavljajo v primeru počitniške odsotnosti oziroma bolezni otrok, kar je ocenjeno na okrog 44.000,00 evrov.

Prav tako je občinskemu svetu podan predlog, da občina za leto 2022 in za obdobje od 1.1 2023 do 31.5.2023 vrtcu nadomesti izpad finančnih sredstev, ki so posledica povišanja stroškov in razlike v ceni programa od zadnje uskladitve cen programov Vrtca Lendava, kar znaša skupaj 174.087,54 evrov. Na podlagi predlagane uskladitve cen programov, subvencij za starše na podlagi opredeljenih ugodnosti in nadomestila za izpad finančnih sredstev se stroški za dejavnost vrtca, ki se krijejo iz občinskega proračuna za leto 2023 zvišujejo za okrog 319.742,17 evrov.