Sveže

“Dokazano je, da ima Pomurje velik potencial za pridobivanje energije iz geotermalne energije.”

V Moravskih Toplicah je potekal posvet na temo geotermalne energije. Na začetku so se prisotnim predstavile aktivnosti projekta INTENSSS-PA, predvsem delovanje živega laboratorija ter stanje proizvodnje energije v regiji (osnutek regionalnega energetskega koncepta), v nadaljevanju pa sta predstavnika Geološkega zavoda Slovenije predstavila potencial geotermalne energije v SV delu Slovenije.
Dokazano je, da ima Pomurje velik potencial za pridobivanje energije iz geotermalne energije. V plitvih globinah do 500 m je na voljo dovolj geotermalne energije za ogrevanje stanovanjskih hiš, medtem ko je v globini okrog 4,5 km večji potencial, ki zadošča za daljinsko ogrevanje, ogrevanje termalnih vod, ter za proizvodnjo električne energije. V predstavitvah je bilo posebej izpostavljeno dejstvo, da le eno podjetje uporablja povratno vrtino, s katero se voda vrne v zemljo, medtem ko vsa ostala podjetja počrpano vodo spuščajo v odpadno vodo. Tako lahko dolgoročno vode zmanjka, na kar kažejo izmerjeni podatki na večih vrtinah. Izmerjeni tlaki počasi (skozi leta) padajo, v počrpani vodi se pojavljata CO2 ter ogljiki, kar kaže na to, da se v globini nekaj dogaja.

V nadaljevanju sta predstavnika Geološkega zavoda Slovenije predstavila sistem podeljevanja koncesij, pogoje in obveznosti za pridobitev koncesije, ter obveznosti ob izvajanju koncesije. 

Kot zadnji govorec je Roman Ferenčak, direktor podjetja Ocean Orhids, na njihovem primeru predstavil izkušnjo s črpanjem geotermalen energije. Podjetje že od leta 2006 izkorišča geotermalno energijo za ogrevanje rastlinjakov za proizvodnjo orhidej. Kot ozaveščeno podjetje imajo cilj čim bolj izkoristiti potencial njihove vrtine na način, da iz vode kot prenosnika toplote počrpajo čim več toplote, ter kar se da hladno vodo (v idealnih primerih ohlajeno vodo na 12 stopinj) spustijo v okolje. V okviru predavanja je posebej izpostavil nesmisel, da država ne vzpodbuja uporabe povratnih vrtin, s katerimi bi se počrpana voda vrnila v zemljo.  Sedaj vsa podjetja samo črpajo vodo, katero pa ohlajeno pošiljajo v vodotoke oziroma v odpadne vode, s čimer se posledično prazni vodonosnik v zemlji. Podjetjem samim se povratna vrtina ne splača, saj bi se po izračunih investicija povrnila šele po 25 letih oziroma se sploh ne povrne. Tako bi morala država vzpodbujati, da se počrpano vodo vrača v zemljo in se s tem zagotovi trajnostna raba geotermalne energije.

V razpravi sta sodelovala župana Dobrovnika Marjan Kardinar ter Moravskih Toplic Alojz Glavač, ki sta oba poudarila, da občina nima nikakršnega vpliva na podjetja, ki uporabljajo geotermalno energijo, saj je ta v pristojnosti države. Gre za izpuščeno počrpano vodo (ter njeno temperaturo), ki jo podjetja izpuščajo v kanalizacijo ali vodotoke in tako postanejo problem občin. Prav tako sta izpostavila, da so v Pomurju ključne tri teme in sicer geotermalna energija, kmetijstvo ter turizem. Vsa tri področja pa se odlično dopolnjujejo, kar kažeta podjetji Ocen Orhids in Paradajz d.o.o., ki jih letno obišče med 30.000 do 40.000 obiskovalcev. Interes občin v Pomurju je, da se geotermalna energija prepozna kot potencial Pomurja, temu pa morajo slediti aktivnosti države in ministrstev, ki bodo ta potencial pomagale izkoriščati.