Ostalo

Do konca januarja poteka javna razgrnitev osnutka “Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R15/1 Lendava-Ljutomer”

Občina Lendava zainteresirano javnost obvešča o javni razgrnitvi osnutka »Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R15/1 Lendava-Ljutomer. Namen javne razgrnitve osnutka državnega prostorskega načrta, poročila o vplivih na okolje, osnutka okoljevarstvenega soglasja in strokovnih podlag je seznanitev javnosti z načrtovanimi prostorskimi ureditvami. Javna razgrnitev bo v prostorih Krone potekala od 27. decembra 2021 do 31. januarja 2022, javna obravnava pa bo 18. januarja 2022 ob 16. uri, prav tako v prostorih Krone.
Prenosni plinovod Kidričevo – Ljutomer – Lendava – Tornyiszentmiklós (HU)- Nagykanizsa (HU) bo povezala do sedaj nepovezana prenosna sistema Slovenije in Madžarske. Omogočila bo dostop slovenskih dobaviteljev do madžarskih podzemnih skladišč in dostop madžarskih dobaviteljev do virov plina v Italiji in severnem Jadranu ter povečala zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom tako Slovenijo s smeri vzhodnih dobavnih virov, kot tudi Madžarsko z virov Italiji in severnem Jadranu. V ta namen bo v Lendavi merilna regulacijska postaja razširjena, v Pincah, tik ob meji, pa bo zgrajena povsem nova.

Vlada je kot najustreznejšo potrdila rešitev poteka trase prenosnega plinovoda R15/1 po koridorju že umeščenega prenosnega plinovoda M9 in sicer od Merilno regulacijske postaje (MRP) Lendava proti naselju Gornji Lakoš in v nadaljevanju severno od naselij Gaberje, Kapca, Hotiza, Dolnja Bistrica, Razkrižje in Pristava vse do Ljutomera, kjer se zaključi na obstoječi MRP Ljutomer, ki je predvidena za razširitev na severni strani obstoječega platoja.

Trasa plinovoda dolžine približno 19 km, poteka v koridorju obstoječega plinovoda R15 Kidričevo–Lendava ( plinovod R15) in že umeščenega prenosnega plinovoda M9 Lendava–Kidričevo (plinovod M9).Manjše odstopanje od skupnega poteka s plinovodom R15 je le zahodno od Lendave in med naseljema Dolnja Bistrica in Razkrižje, kjer trasa prečka reko Muro. Na tem delu je predviden potek ob plinovodu M9. Razširitev obstoječe MRP Ljutomer je predvidena na severni strani obstoječega platoja. V sklopu dograditve se plato poveča. Načrtovani so: objekt merilno regulacijske postaje in več manjših tehnoloških objektov na razširjenem platoju cevovodnih povezav. Načrtuje se tudi zaporna postaja v bližini naselja Dolnja Bistrica, ki bo zgrajena na ograjenem platoju, kjer se zgradi jekleni stolp za izpuh zemeljskega plina višine približno 8 m, namenjen hitremu izpuščanju večjih količin plina v primeru poškodbe plinovoda. Do platoja se uredi dostopna cesta.