Ostalo

Distribuirali več električne energije

Na področju Območne enote Murska Sobota je bilo lani distribuirane za 1 % več električne energije, skupna obračunska moč pa je bila za 0,4 % višja kot v letu 2014. V letu 2016 načrtujemo na tem področju investicije v višini 3,5 mio EUR, v sistem naprednega merjenja je vključenih 50 % merilnih mest, delež proizvodnih virov je 19 %, sodelovanje z lokalnimi skupnostmi pri investicijskih vlaganjih je intenzivno.

Območna enota Murska Sobota pokriva območje 19 občin, na 944 km2 velikem področju. Oskrbuje 36.504 odjemalcev, kar predstavlja 17 % vseh odjemalcev Elektra Maribor, in ima skoraj 2.700 km oziroma 17 % skupne dolžine elektrodistribucijskega omrežja. Pokriva levi del Mure in je geografsko najobsežnejša območna enota. Dve nadzorništvi imata sedež v Murski Soboti, po eno pa v Lendavi in Mačkovcih. Enota ima 76 stalno zaposlenih in 6 projektno zaposlenih, za določen čas.

Generalna usmeritev enote je gradnja in ustrezno vzdrževanje robustnega, proti vremenskim vplivom odpornega in pametnega omrežja. Značilnost enote, ki predstavlja nove izzive, je formiranje novih obrtnih con izven urbanih centrov, ob avtocesti proti Lendavi (Odranci, Črenšovci, Dobrovnik, Turnišče, Beltinci …). Obstoječe SN in VN omrežje temu ni ustrezno, zato bomo tej problematiki v prihodnjih letih namenjali posebno pozornost. V okviru enote imamo 4 razdelilno transformatorske postaje, med katerimi je samo ena vključena v 110 kV VN zanko.

Oskrba z električno energijo na območju OE Murska Sobota

V letu 2015 je zabeležena skupna rast rabe za 1 %, na celotnem območju Elektra Maribor pa 1,5 % . Raba gospodinjskih odjemalcev je bila za 2,2 % večja kot v 2014, kar je podobno kot na območju Elektra Maribor. Raba odjemalcev na srednji napetosti je bila za 0,2 % večja (Elektro Maribor za 0,3 % večja), raba poslovnih odjemalcev na nizki napetosti je bila za 0,7 % večja kot v letu 2014 (Elektro Maribor za 2,9 % večja). Skupna obračunska moč je bila za 0,4 % višja kot v letu 2014 (Elektro Maribor za 0,6 % večja).

Proizvodni viri na območju enote so leta 2006 začeli prispevati v distribucijsko omrežje. V letu 2015 je na področju OE Murska Sobota delež proizvodnih virov znašal 19 %.

Na območju, ki ga pokriva enota, je v sistem naprednega merjenja vključenih 18.243 merilnih mest, kar predstavlja 50 % vseh merilnih mest na tem območju.

Investicije na območju OE Murska Sobota

Elektro Maribor nadaljuje zelo intenzivno investicijsko dejavnost, usmerjeno predvsem v izgradnjo bolj robustnega in pametnega elektrodistribucijskega omrežja. Na področju Območne enote Murska Sobota smo tako v preteklem letu realizirali za 3,5 mio EUR investicij, tudi letos bomo zanje namenili 3,5 mio EUR. V tem okviru bomo kablirali 15,5 km nizko in srednjenapetostnih vodov, zgradili 1 novo transformatorsko postajo in obnovili 17 obstoječih, zamenjali ali zaradi kabliranja odstranili več kot 1.600 drogov, izvedli poseke na 60 km tras daljnovodov in priključili 2.260 merilnih mest v sistem naprednega merjenja.

Odpravili so 98 % vseh poškodb, ki so nastale kot posledica naravne ujme, žleda, leta 2014.