Ostalo

Delodajalci, boste tudi letos vključili mlade iz občine Lendava v počitniško delo?

Občina Lendava je tudi letos objavila javni poziv za zbiranje prijav podjetij in drugih organizacij iz območja občine Lendava za vključitev mladih s statusom dijaka oziroma študenta, ki imajo stalno bivališče na območju občine Lendava v počitniško delo.
Občina Lendava je objavila javni poziv delodajalcem za vključitev mladih iz občine Lendava v počitniško delo 2021. Gre za nadgradnjo javnega poziva za dijaško in študentsko delo iz leta 2020, kar pomeni, da glavni cilj še vedno ostaja omogočiti dijakom in študentom pridobivanje delovnih izkušenj in navad, predvsem pa zagotoviti pogoje za počitniško delo v domačem okolju. Na poziv Občine Lendava se je lansko leto javilo 14 podjetij.

Počitniško delo se bo izvajalo v času poletnih počitnic 2022, od 1. 7. do 30.9.2022 v obliki dela dijakov oz. študentov preko napotnic študentskega servisa. Posamezen dijak/študent lahko na podlagi tega poziva opravi največ 160 ur dela. Delo bo plačano v višini 5,21 EUR neto na uro (izplačilo dijaku/študentu oz. neto znesek na napotnici). Nosilec izvedbe počitniškega dela je delodajalec, katerega prijava je sprejeta na podlagi tega javnega poziva, s katerim Občina Lendava sklene pogodbo o izvedbi počitniškega dela mladih.

Prednostno se bo sofinanciralo počitniško delo pri delodajalcih v področjih, ki so opredeljena v Politiki štipendiranja (2020-2024):

 • Tiskarstvo, knjigoveštvo, založništvo
 • Avdiovizualne tehnike in (multi)medijska proizvodnja
 • Računalniške vede
 • Kamnoseštvo
 • Tehnika
 • Strojništvo in obdelava kovin
 • Orodjarstvo
 • Elektrotehnika in energetika
 • Izdelovanje, vzdrževanje in popravilo motornih vozil
 • Pekarstvo in slaščičarstvo
 • Mesarstvo
 • Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija
 • Kemijska tehnologija
 • Lesarstvo
 • Steklarstvo in porcelanarstvo
 • Gradbeništvo
 • Operativna gradnja
 • Zaključna dela v gradbeništvu
 • Gozdarstvo
 • Hotelirstvo in gostinstvo
 • Dimnikarstvo
 • Ohranjanje narave

Zaradi lokalno izraženih potreb pa se kot dodatno prednostno področje dodaja tudi:

 • Varstvo starih in oviranih (invalidnih) ljudi
 • Ekonomija
 • Predšolska vzgoja.
 • Turizem in management.

Pri tem administrativna dela na navedenih področjih (razen ekonomije) niso upravičena.

Namenjenih 30.000 evrov

V kolikor bo, glede na število vlog in odobreno število ur počitniškega dela razpoložljivih sredstev premalo, se bo vsem prejemnikom število priznanih ur počitniškega dela sorazmerno znižalo. Delodajalec lahko odda eno ali več prijav, vendar skupno, za vsa področja dela, za največ 640 ur počitniškega dela. Za izvajanje programa Počitniško delo mladih v občini bo Občina Lendava v letu 2022 zagotovila sredstva v proračunu občine za leto 2022 in sicer v skupni višini do 30.000 EUR.