Ostalo

Danes obeležujemo evropski dan Nature 2000. Ta pokriva tudi kar 39 odstotkov območja občine Lendava

Danes v vseh državah članicah Evropske unije (EU) obeležujemo dan največjega naravovarstvenega omrežja na svetu, Nature 2000, ki se razprostira tudi po Pomurju in tudi na območju Občine Lendava. Na območjih Natura 2000 je evidentiranih skorajda 128 tisoč prebivalcev.
Slovenska narava je izjemna tako na evropski kot svetovni ravni: z Naturo 2000 v Sloveniji varujemo več kot desetino vseh živalskih in rastlinskih vrst na ravni EU. Med njimi so najpogostejše ptice, ribe, žuželke, netopirji in dvoživke. Vsakodnevno za ohranjanje slovenske narave aktivno skrbi več kot 400 strokovnjakov s področij varstva narave, biologije, gozdarstva, kmetijstva, upravljanja voda, lokalne samouprave, turizma in drugih.

Po podatkih Zavoda RS za varstvo narave tri občine v celoti ležijo v Naturi 2000. To so občine Velika Polana, Grad in Gornji Petrovci, vse tri seveda ležijo v Prekmurju. Več kot 99% svojega ozemlja ima v Naturi 2000 nadaljnjih osem občin (Šalovci, Rogašovci, Hodoš, Kuzma in Kobilje, Kostel in Osilnica ter Bistrica ob Sotli). Skupno ima več kot polovico svojega ozemlja v območjih Natura 2000 53 občin. Edina Pomurska občina, ki na svojem ozemlju nima območja Nature 2000 je občina Odranci. Gozd pokriva kar 5.434 km2, kar pomeni 71% površine območij Natura 2000.

V okviru Nature 2000 v Sloveniji varujemo 205 živalskih in 27 rastlinskih vrst (vrste Nature 2000) ter 60 tipičnih naravnih okolij (habitatni tipi Nature 2000), kar predstavlja nekaj več kot 10 % vseh vrst in tipičnih naravnih okolij (habitatnih tipov) Nature 2000 v EU. Živalske in rastlinske vrste so v Sloveniji v podobnem stanju, kot je povprečje Evropske unije. Območja po direktivi o pticah in po direktivi o habitatih se delno prekrivajo, takih površin je 4.033 km2. Tako je 79% površine območij po direktivi o pticah hkrati tudi območij po direktivi o habitatih. 61% površine območij po direktivi o habitatih pa so hkrati tudi območja po direktivi o pticah.

Vzpostavitev omrežja Natura 2000 je bil eden pomembnejših ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti in ima pomembno vlogo pri ohranjanju narave in ekosistemskih storitev, ki nam jih nudi narava (na primer zmanjševanje onesnaženosti zraka, zagotavljanje pitne vode, uravnavanje erozije tal). Z vstopom v Evropsko unijo in razglasitvijo območij Nature 2000 smo v Sloveniji pridobili tudi možnost črpanja evropskih sredstev za ohranjanje teh območij. Priložnosti za različne sektorje predstavljajo projekti za konkretne akcije na terenu za izboljšanje stanja ciljnih živalskih in rastlinskih vrst ter obnove življenjskih okolij (na primer vzpostavitev travnikov, obnova vodotokov); podprte so tudi komunikacijske aktivnosti, postavitev infrastrukture za obisk (naravoslovne poti, informacijski centri), kar izboljšuje tudi turistično ponudbo območja.

Ohranjena ali obnovljena območja narave ponujajo obiskovalcem veliko možnosti za rekreacijo, sprostitev in navdih, izobraževalnim ustanovam pa možnosti za učenje v naravi (vodeni ogledi, učne poti). Posegi in različne dejavnosti so v območjih Nature 2000 mogoči, vendar je potrebno pri tem upoštevati veljavno zakonodajo in, kadar je zahtevano, pridobiti ustrezna soglasja oziroma dovoljenja.