Sveže

Daljinsko ogrevanje: V letu 2021 12,1 odstotka manj prodane toplote, v letu 2023 ni izključen dvig variabilne cene ogrevanja

Občinska izbirna gospodarska javna služba daljinsko ogrevanje se izvaja na osnovi koncesijske pogodbe z dne 16.11.2015. Koncesija je bila podeljena podjetju Petrol d.d. za obdobje 10-ih let, pri čemer znaša koncesijska dajatev 2% od prodane cene toplote (cca 7.500,00 EUR/leto). Preverili smo, kakšno je poročilo za leto 2021, ki je bilo izdano pred kratkim in kaj uporabnike daljinskega ogrevanja v Lendavi čaka v letu 2023.
2023

V prihajajočem letu bo koncesionar, v primeru novih uporabnikov, priključitve izvajal v skladu s ponudbo iz prijave na javni razpis za podelitev koncesije – po dejanskih stroških, ter v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijski sistem toplote na geografskem območju občine Lendava. V letu 2023 je načrtovana prestavitev toplovoda TLP – Tomšičeva pri objektu ZD Lendava zaradi načrtovane izgradnje prizidka k objektu ZD Lendava. V sklopu rednega vzdrževanja bo koncesionar izvajal vse aktivnosti v zvezi s pregledi toplotnih virov, dimnih naprav in ostalih naprav potrebnih za pretočno – tlačno regulacijo  sistema daljinskega ogrevanja. Izvajali bodo redna čiščenja kurilnih naprav in zakonsko predpisanih meritev dimnih plinov, pregledali vse naprave v sistemu  varovanja in alarmiranja, izvedli preventivne preglede na vseh podpostajah. S pregledi bodo testirali delovanje ključnih elementov za regulacijo  sistema in prenos podatkov v centralni nadzorni sistem, so zapisali.

V letu 2023 bo načrtovana prodana toplota 5.400 MWh, načrtovani poslovni prihodki od prodaje pa bi, ob nespremenjenih cenah, znašali 420.511,00 evrov. Načrtovani poslovni odhodki od prodaje bi, prav tako ob nespremenjenih cenah, znašali 420.434,00 evrov. Načrtovani čisti poslovni izid iz poslovanja bi tako znašal 77,00 EUR. Glede na nepredvidljivo rast cen energentov (zemeljski plin in električna energija), dviga variabilnega dela cene toplote v kurilni sezoni 2022/2023, koncesionar ne more izključiti.

2021

V letu 2021 je prodaja toplote znašala 6.295,07 MWh, kar je za 12,1-odstotka manj kot v letu 2020. 88-odstotkov proizvedene toplote je bilo iz obnovljivih virov, 12-odstotkov pa iz zemeljskega plina, kar je identično letu 2020. Prihodki koncesionarja v letu 2021 so znašali 427.719 evrov, odhodki pa 445.701 evrov. Koncesionar je torej ustvaril v letu 2021 iz naslova javne službe izgubo v višini 17.982,00 evrov. Koncesijska dajatev, ki je bila koncendentu (Občini Lendava) tudi poravnana za leto 2021 je znašala 8.556,63 evrov. V letu 2021 je koncesionar na sistem daljinskega ogrevanja priključil objekt Knjižnica Lendava, škodnih dogodkov pa ni bilo. Pri Občini Lendava ocenjujejo, da “bo strošek za uporabnike iz naslova izvajanja javne službe daljinskega ogrevanja do konca leta 2022 in v letu 2023, zaradi nespremenjene uveljavljene cene, ostal nespremenjen.”

Iz analize cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2021, ki je objavljena na spletni stani Agencije za energijo, je moč razbrati, da je cena javne službe daljinskega ogrevanja na območju občine Lendava med najnižjimi v državi (sicer malenkostno višja od cene v Murski Soboti).