Ostalo

Črenšovci: Podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev soglasij za nasipe ob Muri

Županja Občine Črenšovci Vera Markoja in direktor podjetja Pomgrad – VGP d.d. Andrej Biro sta v torek, 15. novembra 2022, podpisala pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev soglasij za projekt: Dograditev in nadvišanje visokovodnega nasipa levi breg Mure (Bistrica).
22. februarja 2022 je bil sklenjen sporazum med Ministrstvom za okolje in prostor, Direkcijo RS za vode in Občino Črenšovci o skupni izvedbi investicije Dograditev in nadvišanje visokovodnega nasipa desni breg Mure (Bistrica) na območju občin Črenšovci, Lendava in Beltinci. Projekt bo financiran iz sredstev Evropske unije, sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Občina Črenšovci je 17. junija 2022 na portalu javnih naročil objavila javno naročilo za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije in pridobitev soglasij. Do roka za oddajo ponudb ni prejela nobene ponudbe. Nato je izvedla postopek s pogajanji brez predhodne objave in ponudbo je oddalo podjetje Pomgrad – VGP d.d. kot vodilni partner, skupaj s podjetjem ASPA-ing d.o.o. v skupni ponudbi.

Pogodbena vrednost del znaša 527.125,50 EUR brez DDV oziroma 643.093,11 EUR z DDV. Rok za dokončanje izdelave projektne dokumentacije po sklenjeni pogodbi je 30. junij 2023. Do konca leta 2026 bo glede na načrtovane roke celoten projekt tudi fizično izveden. Vrednost celotnega projekta je ocenjena na 18 milijonov EUR. Celotno investicijo bo vodila Direkcija RS za vode, naloga občine je, da izdela vso potrebno tehnično dokumentacijo in pridobi pravico graditi.

Načrtovana dograditev in nadvišanje visokovodnega nasipa na vplivnem območju Bistrica bo potekala na obstoječi trasi visokovodnega nasipa. Trasa nasipa poteka in se priključi na obstoječi nasip v naselju Hotiza, nato poteka po gozdnem robu do naselja Dolnja Bistrica. Naselje Dolnja Bistrica loči od inundacijskega prostora reke Mure tik ob stanovanjskih in gospodarskih objektih. Nato omejuje gozdni in obdelovalni prostor med vasema Srednja in Dolnja Bistrica.

Na Srednji Bistrici delno poteka ob cesti Bistrica-Razkrižje, nato pa poteka med gozdom do Gornje Bistrice. Ob vasi Gornja Bistrica poteka po južnem delu ob stanovanjskih objektih. Ko zapušča vas, ločuje gozdni rob z obdelovalnimi površinami. Nasip nato poteka skozi naselje Melinci po južnem delu. Nasip poteka delno skoraj ob reki Muri zaradi pozidave stanovanjskih objektov. Med naseljem Melinci in Ižakovci nasipa delno ni. Skozi naselje Ižakovci pa ta poteka po jugo zahodnem delu naselja. Nato se obstoječi nasip priključi k nasipu železniške proge Murska Sobota – Ljutomer.