Ostalo

Čistilna naprava na Hotizi je potrebna prenove, a zaenkrat še zadostuje predpisanim parametrom

Čistilna naprava na Hotizi je potrebna prenove, a slednja zaenkrat še zadostuje predpisanim parametrom čiščenja odpadnih voda. Naselje Hotiza je edino naselje v občini s svojo čistilno napravo, preostala naselja z mestom Lendava uporabljajo čistilno napravo v Čentibi.
Čeprav je kanalizacijsko omrežje na Hotizi v solidnem stanju, deluje brez večjih težav in v letu 2019 na sistemu odvajanja niso bila potrebna vlaganja, pa enako ne gre trditi za tamkajšnjo čistilno napravo. Naselje Hotiza je edino naselje v občini, ki ima svojo čistilno napravo, ki pa je potrebna prenove, a slednja zaenkrat še zadostuje predpisanim parametrom čiščenja odpadnih voda.

Izvajalec javne službe čiščenja odpadnih voda, to je javno podjetje EKo-Park d.o.o. ocenjuje, da je čistilna naprava na Hotizi potrebna obnove, saj se v obnovo predhodna leta ni vlagalo, ko je upravljavec tamkajšnje čistilne naprave bila Krajevna skupnost. Od leta 2014 s čistilno napravo upravlja EKo-Park d.o.o., ki Občini Lendava tudi nakazuje zbrano najemnino iz tega naslova izvajanja javne službe, kar predstavlja namenski vir za reinvestiranje v čistilno napravo.

Odbor za okolje in prostor, ki je program obravnaval na svoji zadnji seji je mnenja, da je pred vlaganjem v čistilno napravo Hotiza (predvidena vlaganja niso majhna, gre za okrog 100 tisoč evrov), potrebno izdelati natančno študijo upravičenosti investicij za različne možnosti načina ureditve čiščenja odpadnih voda v naselju Hotiza oziroma na celotnem območju občine, in sicer naslednje variante:
– povezava kanalizacijskega omrežja Hotiza na kanalizacijsko omrežje občine, katere odpadne vode se čistijo na ČNL d.o.o. v Čentibi: To bi bilo približno 4-krat dražje od prenove, ozko grlo pa sta cevovoda v Lakošu in v Trimlinih.
– obnova čistilne naprave na Hotizi z ohranitvijo ločenega kanalizacijskega sistema v naselju Hotiza,
– izgradnja več manjših komunalnih čistilnih naprav, v katerih bi se odpadne vode iz posameznih naselij čistile (razbremenitev trenutnih visokih stroškov prečrpavanj), na osnovi katerih bi se lažje odločali.

Čistilna naprava na Hotizi je v letu 2019 prečistila okrog 30.000 m3 odpadnih voda, kar je približno enako količini predhodnega leta. Kanalizacijski sistem na Hotizi obsega približno 5.939 m cevovodov, 2 prečrpališči in 1 čistilna naprava, ki so v funkciji od leta 2000.