Ostalo

30. julij – Svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi

Leta 2013 je Generalna skupščina Združenih narodov 30. julij razglasila za Svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi. Letošnja obeležitev se osredotoča na uporabo in zlorabo sodobnih tehnologij, ki jih trgovci z ljudmi vse pogosteje uporabljajo za pridobivanje in nadzor nad žrtvami, po drugi strani pa lahko pripomorejo k učinkovitejšemu preprečevanju trgovine z ljudmi, pregonu storilcev, identifikaciji žrtev trgovanja in njihovi zaščiti.
Dandanes organizirane kriminalne združbe svoje delovanje hitro prilagajajo družbenim, političnim, tehnološkim in drugim okoliščinam ter spreminjajočim vzorcem povpraševanja po storitvah, ki jih izvajajo žrtve trgovine z ljudmi. Digitalni prostor uporabljajo za novačenje in izkoriščanje žrtev, organizacijo njihovega prevoza in nastanitve, spletno oglaševanje in nadzor nad žrtvami ter za prikrivanje premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem. Hkrati informacijska tehnologija omogoča anonimen stik med storilci, žrtvami in uporabniki. Še posebej so tveganju, da postanejo žrtve trgovcev z ljudmi na spletu, izpostavljeni otroci.

Organizacija Združenih narodov zato poziva države članice, da v boju proti trgovini z ljudmi usmerijo svojo pozornost tudi v kibernetski prostor in zagotovijo, da se nezakonita dejanja, ki se preganjajo zunaj spleta, učinkovito preganjajo tudi na spletu. V boj proti trgovini z ljudmi se mora aktivneje vključiti tudi zasebni sektor, še zlasti tehnološka podjetja. Ta morajo zagotoviti ukrepe za odstranitev nezakonitih in škodljivih vsebin na spletu ter za preprečevanje uporabe spletnih platform za trgovanje z ljudmi.

Evropska komisija in države članice EU bodo v prihodnjem obdobju v okviru izvajanja Strategije EU za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 2021–2025 in Strategije EU za boj proti organiziranemu kriminalu za obdobje 2021–2025 okrepile tudi ukrepe za boljše obravnavanje izzivov, povezanih s sodobnimi tehnologijami.

Zloraba naprednih digitalnih tehnologij v kriminalne namene predstavlja vedno večji izziv tudi pri preiskovanju kaznivih dejanj v Sloveniji. Problematika se pojavlja pri vseh oblikah kaznivih dejanj, najbolj pa pri organiziranih in kompleksnejših kaznivih dejanjih, kamor vsekakor sodi tudi trgovina z ljudmi. Slovenska policija se na omenjeno problematiko odziva z nakupom specializiranih tehničnih sistemov in orodij ter z ustanovitvijo specializirane enote, ki bo tovrstne sisteme in orodja maksimalno izkoriščala. Prav tako potekajo aktivnosti na področju prilagoditve zakonodaje proaktivnega delovanja policije na spletu. Na tem področju pomembno vlogo igra tudi mednarodno policijsko sodelovanje. V okviru tega policija sodeluje v projektu Evropske multidisciplinarne platforme proti kriminalnim grožnjam (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats, EMPACT THB – Hackathon), ki je osredotočeno na odkrivanje trgovine z ljudmi na spletu.