Ostalo

22. marec, svetovni dan voda letos v znamenju vode za mir

Svetovni dan voda, ki ga vsako leto obeležujemo 22. marca, poudarja pomen vode. Tema Organizacije Združenih narodov za letošnji svetovni dan voda je »Voda za mir« (angleško Water for Peace). Voda lahko namreč zagotovi mir ali zaneti konflikt. Če je primanjkuje, če je onesnažena, če ljudje nimajo dostopa do nje oziroma nimajo dostopa do nje vsi, so možne napetosti med državami.
Več kot 3 milijarde ljudi po vsem svetu je odvisnih od voda, ki prečkajo državne meje. Zaradi vse večjega vpliva podnebnih sprememb je nujno sodelovanje držav pri varovanju in ohranjanju tega tako dragocenega vira.

Voda v kmetijstvu in pri pridelavi hrane

  • Ena izmed strateških usmeritev razvoja slovenskega kmetijstva je tudi zmanjševanje njegovih negativnih vplivov na naravne vire, še posebej vire pitne vode. Z ukrepi kmetijske politike se podpira kmetijstvo tudi v njegovi okoljski funkciji. Spodbuja se nadstandardne sonaravne kmetijske prakse, ki so usmerjene v ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi, v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Brez vode torej ni kmetijske pridelave. Zato Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) spodbuja take investicijske projekte, ki:

  • zagotavljajo čim nižjo porabo vode na kg pridelka (npr. pridelava hrane v rastlinjakih), katerih rezultat bo čim višji prihranek vode pri namakanju na prostem,
  • uvajajo kapljični sistem namakanja,
  • uvajajo tehnologije, ki omogočajo ponovno uporabo vode v tehnološkem procesu (skladišča, priprava blaga za trg, predelovalni obrati),
  • so namenjeni v izgradnjo objektov za shranjevanje meteorne vode,
  • omogočajo krožno gospodarstvo pri pridelavi hrane in gojenju rib (npr. akvaponika),
  • prispevajo k ponovni uporabi odpadkov in stranskih proizvodov.
  • Pogosto prezrto dejstvo je tudi, da je voda ena od osnovnih sestavin živil v živilski industriji. Sestavlja veliko živilskih izdelkov in kot taka mora biti neoporečna in varna. Pri izvajanju dobre higienske prakse je za čiščenje vseh predmetov in površin, ki prihajajo v stik z živili, uporabna samo pitna voda – tudi, kadar je iz nje pripravljena para. Posebno pozornost morajo nosilci živilske dejavnosti posvetiti tudi pripravi ledu, čigar namen je dodajanje pijačam in drugim živilom.

Ključno pa je tudi zavedanje potrošnikov, da je bila tudi za zavrženo hrano oziroma hrano, ki je odvržena v smeti, potrebna voda. Zato sta odgovorna potrošnja in ravnanje s hrano pomembni točki trajnostne pridelave in porabe hrane, ter posledično porabe čiste (pitne) vode.

Voda in gozdovi

Gozd je ekosistem, ki bistveno prispeva k ohranjanju dobrega stanja nadzemnih in podzemnih voda oziroma za ohranjanje naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov. Stabilni in zdravi gozdovi lahko zadržijo in postopno oddajajo vodo. To pomeni, da so pri soočanju s podnebnimi spremembami in izrednimi vremenskimi dogodki nenadomestljivi za izravnavanje vodnega režima brez ekstremnih pretokov vodnih tokov, kar zmanjšuje poplavno ogroženost. Na območjih, kjer se soočajo s pomanjkanjem vode, je treba gospodarjenje z gozdom usklajevati s cilji upravljanja voda. Gozdarstvo pri osnovanju in ohranjanju obvodne vegetacije v interdisciplinarnim načrtovalskem procesu sodeluje z deležniki na področju upravljanja voda in varstva narave. Vlogo gozdov pri zagotavljanju pitne vode najbolj ogrožajo oziroma zmanjšujejo številna divja odlagališča odpadkov.

Voda za ribištvo in akvakulturo

Gospodarski in športni ribolov se izvajata na morju in na celinskih vodah, kjer se odvijajo tudi številne druge dejavnosti, kot so športne aktivnosti, veslanje, plavanje pomorski promet, navtični turizem itn. V novi finančni perspektivi je Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v programskem obdobju 2021-2027 (ESPRA) pomemben instrument, ki bo podpiral izvajanje ciljev skupne ribiške politike; zlasti trajnostni ribiški sektor in obalne skupnosti. Bo tudi dragoceno sredstvo za spodbujanje modrega gospodarstva na področju ribištva in trajnostnih dejavnosti akvakulture ter predelave.

Ribištvo in akvakultura sta seveda neločljivo povezana z vodo, vendar je za obe dejavnosti pomembna predvsem čista voda. Voda je namreč najboljše topilo, v njej so topne tudi za vodne organizme strupene snovi. Večinoma je za to odgovoren človek s svojimi dejavnostmi, predvsem pa z neodgovornim odnosom do vode.