Ostalo

2023: Skupno 140.000 evrov za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Lendava

Občina Lendava namerava v letu 2023 preko javnega razpisa nameniti 140.000 evrov za spodbujanje razvoja gospodarstva. Predmet omenjenega javnega razpisa je pridobitev nepovratnih sredstev, z namenom doseganja ciljev na podlagi smernic iz dokumentov “Razvojni koncept občine Lendava 2015-2025” in “Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Občini Lendava.”
Razpisana sredstva, gre za 140.000 evrov, so zagotovljena v proračunu Občine Lendava. Ta se bodo delila na podlagi že objavljenega javnega razpisa ter na podlagi dveh dokumentov, to sta “Razvojni koncept občine Lendava 2015-2025″ in “Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Občini Lendava.” Skupni znesek pomoči, dodeljene enotnemu podjetju na podlagi pravila “de minimis,” ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).

Upravičenci do pomoči so fizične in pravne osebe, registrirane skladno z zakonom, če je njihova dejavnost, ki je predmet sofinanciranja, pridobitna dejavnost in sicer:

  • samostojni podjetniki posamezniki,
  • mikro podjetja (podjetje, ki zaposluje manj kot 10 oseb, letni promet in/ali bilančna vsota pa ne presega 2 milijonov EUR),
  • majhno podjetje (podjetje zaposluje manj kot 50 oseb, letni promet in/ali bilančna vsota pa ne presega 10 milijonov EUR),
  • srednje veliko podjetje (podjetje zaposluje manj kot 250 oseb, letni promet pa ne presega 50 milijonov EUR in/ali bilančna vsota ne presega 43 milijonov EUR) v primeru prijave na Ukrep 1 Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij in Ukrep 2 sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka,
  • zbornice in združenja, ustanovljena po Zakonu o gospodarskih zbornicah ali Obrtnem zakonu.

Zgoraj navedeni upravičenci morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • imajo sedež v občini, v občini pa je locirana tudi njihova poslovna enota/podružnica
  • so izvedli, izvajajo ali nameravajo izvesti ukrep ali naložbo (v nadaljevanju: naložba), ki je predmet dodelitve pomoči po tem pravilniku na območju občine Lendava.

Pet ukepov

Razpis je razdeljen na štiri ukrepe in sicer sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij s ključnim ciljem nastajanja podjetij in rasti obstoječih, ki investirajo v razvoj in širitev dejavnosti, tukaj je razpoložljivih sredstev za 75.000 evrov, sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov, s ključnim ciljem aktivacije praznih prostorov, tukaj je na voljo 20.000 evrov, sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest, s ključnim ciljem več delovnih mest in odpiranje novih delovnih mest kot samozaposlitev, tukaj je na voljo 25.000 evrov ter sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka, s ključnim ciljem povečanja možnosti za ustanavljanje, rast in investiranje podjetij, ustanavljanja novih tehnoloških in inovativnih podjetij ter ustvarjanja novih delovnih mest s ciljem vzpostavitve boljših možnosti za gospodarskih razvoj, kjer je na voljo 15.000 evrov. Kot zadnji ukrep je ukrep sofinanciranja svetovanja ter razširjanja znanja, s ključnim ciljem svetovanja priprav in izvajanja strateških razvojnih projektov v podjetjih, svetovanja ob nastajanju podjetja, svetovanja na področju krepitve konkurenčne prednosti v podjetjih in inovacijskih sposobnosti ipd., za kar je na voljo 5.000 evrov.

Sredstva

Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, je odvisna od rezultatov ocenjevanja prejetih popolnih vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev. Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, najvišji znesek pa 5.000 EUR na upravičenca. Morebiten preostanek sredstev (nerazdeljena sredstva) pri posameznem ukrepu se lahko sorazmerno razdeli na druge ukrepe, vendar največ do 50% na posamezen ukrep. Razpis je odprt do konca aprila.