Zsuzsanna Bači opozorila na problem zaposlovanja kadrov, ki zadostijo pogojem poznavanja madžarskega oz. italijanskega jezika

Na ministrstvu za kulturo je včeraj potekala seja Komisije Vlade RS za narodni skupnosti, ki so se je udeležili predsednik komisije minister za kulturo dr. Vasko Simoniti, Felice Žiža, vodja poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti v Državnem zboru, mag. Stane Baluh, direktor Urada Vlade RS za narodnosti, Alojz Glavač, župan Občine Moravske toplice, Manuela Rojec, podžupanja Občine Piran, Alberto Scheriani, predsednik Obalne samoupravne skupnosti italijanskega narodnosti, Zsuzsanna Bači, predstavnica Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti, predstavnik Nacionalnega inštituta za javno zdravje, predstavnica vladnega sektorja za prevajanje ter predstavniki ministrstev in drugih institucij, ki so člani te komisije.
Alberto Scheriani je izpostavil vprašanje uresničevanja javne in enakopravne rabe italijanskega oziroma madžarskega jezika na območju slovenskih občin, kjer živita italijanska ali madžarska narodna skupnost. Predvsem prihaja v tem prostoru do težav pri vodenju postopkov v javni upravi oziroma lokalni samoupravi ter pri vprašanju izobešanja zastav narodne skupnosti. Pozval je tudi k preučitvi možnosti za ustanovitev urada za dvojezičnost v Kopru in Lendavi, ki bi izvajal prevajanje oz. oblikovanje  potrebnih obrazcev, okrožnic, obvestil ipd. vseh državnih, javnih in lokalnih organov. Zsuzsanna Bači pa je med drugim opozorila na problem zaposlovanje kadrov, ki zadostijo pogojem poznavanja madžarskega oz. italijanskega jezika na narodnostno mešanih območjih.

Predsedujoči minister za kulturo dr. Vasko Simoniti je ob tem poudaril, da ”smo na ministrstvu za kulturo v okviru oblikovanja predloga novega nacionalnega programa za jezikovno politiko vključili pozornost tudi zagotavljanju okoliščin za enakopravno javno rabo italijanskega in madžarskega jezika na narodnostno mešanih območjih.”

Felice Žiža je med drugim dejal, da ima komisija možnosti, da naredi korak naprej za ureditev problema. Glede izobešanja zastav imajo težave z državno upravo, ne pa z lokalnimi skupnostmi, se pa o tem že dogovarjajo z Ministrstvom za javno upravo. Izpostavil je tudi problem dvojezičnih obrazcev.

Generalni direktor direktorata za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo Peter Pogačar pa je med drugim dejal, da se na ministrstvu zavedajo pomembnosti kompetentnega znanja italijanskega in madžarskega jezika državnih uradnikov na narodnostno mešanih območjih, zato se z Upravno akademijo že dogovarjajo glede izvajanja specifičnih tečajev jezikov narodnih skupnosti.

Tudi mag. Stane Baluh je izpostavil pozitivno naravnanost prisotnih, seznanjenih s problematiko uresničevanja pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti v praksi. V luči današnje razprave bo Komisija Vlade RS za narodni skupnosti pozvala državne organe in organe lokalnih skupnosti k doslednemu uresničevanju omenjenih pravic. Za medresorsko usklajevanje je že pripravljen predlog načrta ukrepov vlade RS za uresničevanje pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti.

Minister dr. Vasko Simoniti je izrazil zadovoljstvo nad danimi pobudami, poudaril je, ”da ne gre za politična vprašanja, temveč tehnična vprašanja.” Prav tako je dejal, da gre za ”razliko med deklariranimi načeli in realnostjo, se pa predlogov, ki bodo delovali v smeri izboljšanja, zavedajo vsi prisotni, saj je treba napredovati.” Skrbno bodo preučili možnosti, preko Urada Vlade RS za narodnosti pa se bodo v prihodnje uskladili pri iskanju rešitev.

Komisija je še sprejela sklep, da se bo spet sestala čez približno štiri mesece in pregledala uresničevanje ukrepov.